Εγκύκλιος 1 Ν.4495/2017: Μεταβατικές διατάξεις

17 Νοεμβρίου 2017

Δημοσιεύτηκε η 1η ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.4495/17 και αφορά σε οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του. Σύμφωνα με αυτή:

  1. Όσον αφορά τα όργανα και τις υπηρεσίες:

Συνεχίζουν να τις ασκούν οι υπηρεσίες που τις είχαν πριν τη δημοσίευση του νόμου:

  • τα τμήματα αυθαιρέτων των ΥΔΟΜ
  • τα τμήματα επιθεώρησης Δόμησης και κατεδαφίσεων
  • τα συμβούλια Αρχιτετκονικής

Επιπλέον:

  • Μέχρι τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων, τις προσφυγές κατά των εκθέσεων αυτοψίας των αυθαιρέτων και τις εκκρεμείς ενστάσεις θα συνεχίσει να τις εξετάζει το αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.
  • Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, τη διαπίστωση, τον χαρακτηρισμό, τη σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις, διενεργούν οι κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης.
  1. Όσον αφορά την αυτοψία σε αυθαίρετα:

Για τα αυθαίρετα για τα οποία έχει συνταχθεί έκθεση αυτοψίας και υπολογισμός προστίμων με τις προϊσχύουσες διατάξεις και η έκθεση αυτοψίας έχει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία τοιχοκόλλησης από τις 3 Νοεμβρίου 2017 κι έπειτα, τα πρόστιμα υπολογίζονται βάσει του Ν.4495/2017, ενώ ο τρόπος αποπληρωμής τους προς το παρόν παραμένει ο ίδιος.

  1. Όσον αφορά την έκδοση αδειών:

Οι οικοδομικές άδειες και η έγκριση των εργασιών μικρής κλίμακας, εκδίδονται με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Ν.4495/2017, αλλά με τη διαδικασία που εκδίδονταν πριν τη δημοσίευση αυτού (ν.4030/2011 και Υ.Α 55174/2013), μέχρι τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος.

Τελευταία άρθρα