Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/AR) στην Αρχιτεκτονική

16 Δεκεμβρίου 2022

Το αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής ως καλλιτεχνική και επιστημονική δραστηριότητα μπορεί να εκφραστεί ως η τέχνη της μεταφοράς ενός οράματος από τη σφαίρα του ιδεατού και της φαντασίας στην φυσική πραγματικότητα.

Η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών κινείται στην κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του αποτελέσματος. Τα ευρέως διαδεδομένα εργαλεία σχεδιασμού έχουν αποδειχτεί επαρκή για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του ιδεατού και του κατασκευασμένου. Με τη βοήθεια των δισδιάστατων τεχνικών σχεδίων, των φυσικών & ψηφιακών προπλασμάτων και των διάφορων μεθόδων οπτικοποίησης, οι κατασκευές υλοποιούνται επιτυχώς, με ποικίλους βαθμούς πιστότητας ή απόκλισης από το όραμα που αποτυπώθηκε στα σχέδια.

Η τεχνολογική διάχυση που συντελείται με την πάροδο του χρόνου, εκθέτει τα ελλείματα των παγιωμένων μεθόδων και εργαλείων σχεδιασμού, ενώ παράλληλα διευρύνει την αντίληψη των επαγγελματιών σχετικά με το δυναμικό των πιθανών εφαρμογών νέων τεχνολογιών, στην κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σχεδιασμού και της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.

Η τεχνολογία της εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual Reality & Augmented Reality) η οποία έχει ήδη βρει τη θέση της στην αγορά της ψυχαγωγίας και είναι προσιτή για ένα συνεχώς αυξανόμενο καταναλωτικό κοινό, έχει παρεισφρήσει και στο χώρο της αρχιτεκτονικής με εφαρμογές που αφορούν όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου.

Η βασική ιδέα πίσω από τις εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας, είναι η τοποθέτηση του χρήστη μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον σε πραγματική κλίμακα ούτως ώστε να περιηγηθεί μέσα σε αυτό όπως θα έκανε στον πραγματικό κόσμο. Η ‘πύλη εισόδου’ στον ψηφιακό αυτό κόσμο είναι τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προβάλλουν μια τρισδιάστατη εικόνα μπροστά στα μάτια του χρήστη, με μια μέθοδο προβολής όμοιας με αυτή που χρησιμοποιείται στις τρισδιάστατες κινηματογραφικές προβολές. Παράλληλα αποκόπτεται η περιφερειακή όραση και συχνά γίνεται το ίδιο με τα ακουστικά ερεθίσματα, τα οποία αντικαθίστανται με ήχους που ενισχύουν το αφήγημα της εκάστοτε προβολής. Έτσι, ο χρήστης βυθίζεται στον ψηφιακό κόσμο και η παρουσίαση του αντικειμένου μετατρέπεται σε εμπειρία.

Η δυνατότητα μετατροπής μιας παρουσίασης από αναπαράσταση σε βιωματική εμπειρία είναι ακριβώς το σημείο επαφής της τεχνολογίας VR με το πεδίο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Σε πρώτη φάση, επιτρέπει την επικοινωνία του σχεδίου στον πελάτη με όρους οικείους που δεν απαιτούν την ικανότητα ανάγνωσης τεχνικών σχεδίων για την κατανόηση της σχεδιαστικής πρότασης. Ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει την αίσθηση του χώρου σε πραγματική κλίμακα και να έχει διάδραση με την τελική κατασκευή πριν καν προγραμματιστούν οι διαδικασίες υλοποίησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και του αρχιτέκτονα γίνεται πιο αποτελεσματική και αποφεύγονται οι άσκοπες αναθεωρήσεις σχεδίων, ενώ πιθανές αλλαγές μπορούν να οπτικοποιηθούν και να αξιολογηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα επιτρέποντας την ορθή λήψη αποφάσεων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπροσθέτως, μια ευχάριστη και εντυπωσιακή εμπειρία μπορεί να καταστήσει τον πελάτη πιο δεκτικό στις προτάσεις του αρχιτέκτονα.

Από την πλευρά της ροής των εργασιών, η χρήση της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας μπορεί να διευκολύνει το συντονισμό των διαφορετικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό. Συχνά τα εμπλεκόμενα μέρη (εργολάβοι, μηχανικοί, σχεδιαστές κλπ) έχουν διαφορετική κατανόηση των διαδικασιών και συχνά υπάρχουν αποκλίσεις όταν τα σχέδια παραμένουν σε δισδιάστατη μορφή και η επικοινωνία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι εφαρμογές BIM, που μεταφέρουν τις διαφορετικές στοιβάδες σχεδιασμού σε μια κοινή πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό, ήδη επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Η πιθανή ενσωμάτωση της τεχνολογίας VR/AR στα νέα εργαλεία BIM μπορεί να μικρύνει ακόμα περισσότερο την απόσταση μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και να επιταχύνει όλες τις διαδικασίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», παραμένουν ενημερωμένα σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, ώστε να σας καθοδηγήσουν και προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις εφαρμόζοντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στην υλοποίηση των έργων σας.

Σύνταξη: Μπαντής Νίκος, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τομέας Μελετών Εφαρμογής Τεχνικών Έργων

Πηγή: Sudarshan Uppunda (2022). Virtual Reality, And How Are Architects Using It In Design?. Parametric Architecture.

Photo by Sara Kurig on Unsplash

Τελευταία άρθρα