Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

14 Νοεμβρίου 2017
 1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων:

Ο νέος νόμος υπ’ αριθμ. 4495/2017 με τίτλο «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» επαναφέρει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων, έννοια που εισάχθηκε για πρώτη φορά με τo Ν.3843/2010, χωρίς ωστόσο να έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων για το εξεταζόμενο κτή+ριο με κυριότερα τα κάτωθι:

 • Στοιχεία οικοδομικής άδειας (στέλεχος και εγκεκριμένα σχέδια)

 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

 • Δήλωση τακτοποίησης αυθαιρέτων, με τα σχέδια που τη συνοδεύουν

 • Σχέδια αποτύπωσης σημερινής κατάστασης ακινήτου, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα παραπάνω

 • Μελέτη στατικής επάρκειας κτηρίου, υπό προϋποθέσεις

 • Πίνακα χιλιοστών, υπό προϋποθέσεις

 • Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (Π.Ε.Κ.), υπό προϋποθέσεις

Αντίγραφο του φυσικού φακέλου τηρείται σε ειδικό χώρο εντός του κτηρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη, ενώ ο ηλεκτρονικός φάκελος αναρτάται στο αντίστοιχο Ηλεκτρονικό Μητρώο που είναι συνδεδεμένο με τη βάση δεδομένων της Ε.Κ.Χ.Α.

Σκοπός είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου και των αδειών που το συνοδεύουν, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση των μεταβολών κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Με το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται από τον αρμόδιο μηχανικό το πιστοποιητικό πληρότητας, το οποίο αντικαθιστά τη βεβαίωση μηχανικού, όπου εκείνη απαιτείται. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτήριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, φέρει μοναδικό αριθμό.

Η κατάρτιση της ταυτότητας του κτηρίου είναι υποχρεωτική:

 • για τα κτήρια κατηγορίας Ι (που ανήκουν στο Δημόσιο ή στεγάζουν υπηρεσίες αυτού, συνάθροισης κοινού, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ., εκπαιδευτικά, υγείας και κοινωνική πρόνοιας και σωφρονιστικά): εντός 5ετίας

 • για τα κτήρια κατηγορίας ΙΙ (τα υπόλοιπα κτήρια): κατά τη μεταβίβαση του κτηρίου οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο

 • για κάθε κατάρτιση δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α΄ 200) όπως ισχύει και έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα

Η ενημέρωση της ταυτότητας του κτηρίου είναι υποχρεωτική:

 • ύστερα από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο κτήριο ή στη διηρημένη ιδιοκτησία και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και η ευθύνη βαρύνει τον κύριο του έργου.

Επιπλέον στοιχεία:

 • Ορίζεται ότι το έντυπο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου και το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου.

 • Η έκδοση των πιστοποιητικών πληρότητας μπορεί να πραγματοποιείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τον εξουσιοδοτούμενο για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη.

 • Προβλέπεται ετησίως η πραγματοποίηση από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος δειγματοληπτικών ελέγχων σε ποσοστό 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα, από Ελεγκτές Δόμησης, οι οποίοι ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση από το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος.

 • Σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, επιβάλλονται ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις και πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί.

 • Σε περίπτωση υποτροπής των εν λόγω παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενες περιοχές, τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται.

 • Το Ηλεκτρονικό Μητρώο και τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., της ΔΕΗ ΑΕ και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) διασυνδέονται μόνιμα για την ανταλλαγή δεδομένων

 • Αν από τους σχετικούς ελέγχους διασύνδεσης διαπιστωθεί παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου ή υποβολή ανακριβών ή λανθασμένων δηλώσεων των στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που ανέρχεται από διακόσια (200) ευρώ μέχρι και το δέκα τοις εκατό (10%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου τα οποία στοιχεία ανακριβώς δηλώθηκαν.

 • Επηρεάζονται τα κτήρια με αυθαιρεσίες που έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/13, καθώς θα απαιτηθεί επιπρόσθετα η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας σε όσα αυθαίρετα από το ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ τους προέκυψαν Μέσης ή Υψηλής Προτεραιότητας περεταίρω ελέγχου.

Τα στελέχη της «Delta Engineering ΕΤΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα