Μελετοκατασκευές

9 Φεβρουαρίου 2024

Δημόσιες συμβάσεις με αξιολόγηση μελέτης  (Σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή»)

Στα Δημόσια έργα διεξάγονται, ως επί το πλείστων, δύο ξεχωριστοί διαγωνισμοί, ένας για την μελέτη και ένας για την κατασκευή του έργου. Το διάστημα που μεσολαβεί, όμως, από την ολοκλήρωση και παράδοση της μελέτης, μέχρι την ανάθεση της κατασκευής του έργου, είναι κατά κανόνα μεγάλο. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων εξωγενών παραγόντων, στην πολύπλοκη και χρονοβόρα διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευαστή.

Μια εναλλακτική διαδικασία, που τα τελευταία χρόνια έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο, είναι η εκπόνηση μελέτης και κατασκευής από τον ίδιο ανάδοχο. Τα έργα που εκτελούνται υπό αυτό το καθεστώς πληθαίνουν, και το σύστημα δημοπράτησης «μελέτη – κατασκευή» εφαρμόζεται διεθνώς.

Η διαδικασία σύναψης Δημοσίων έργων με αξιολόγηση μελέτης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 8 του Ν. 3669/2008 («Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή»). Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να ορίζει στα έγγραφα της σύμβασης, ότι αντικείμενο αυτής θα είναι συγχρόνως η μελέτη και η εκτέλεση (κατασκευή) του έργου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Ν. 4412/2016, άρθρ. 50, παρ. 1). Το διττό αντικείμενο της σύμβασης βοηθάει, μεταξύ άλλων, στην πληρότητα και την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.

Τα βασικά προτερήματα του εν λόγω συστήματος αφορούν τα οικονομικά, ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, και αναγράφονται παρακάτω:

  • Προστασία του Κυρίου του Έργου από έξοδα εκτός του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού, λόγω αυστηρά προσδιορισμένου κόστους εκπόνησης μελέτης και κατασκευής κατά την υπογραφή της σύμβασης.
  • Ταχύτερη ολοκλήρωση έργου, λόγω άμεσης έναρξης της κατασκευής και προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης κάθε σταδίου, το οποίο ανατρέπεται μόνο από απρόβλεπτα γεγονότα.
  • Πλήρης έλεγχος του έργου κατά την ωρίμανσή του από την εκπόνηση της μελέτης έως την κατασκευή και παράδοσή του.
  • Συνεχής συνεργασία μελετητών και κατασκευαστών σε όλα τα στάδια του έργου.
  • Αμεσότητα και ευελιξία στην επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή.
  • Σαφής και αποκλειστική ανάληψη ευθυνών κατά την εμφάνιση πιθανών κινδύνων σε κάθε φάση του έργου από τον Ανάδοχο.

Η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς τις εξελίξεις και παραμένοντας ενημερωμένη σε σχέση με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις στον χώρο των κατασκευών, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τον βέλτιστο σχεδιασμό των έργων σας.

 

Σύνταξη: Νάνσυ Χατζησάρρου / Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός / Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Δημοσίων Έργων

Τελευταία άρθρα