Νέα Εγκύκλιος για τη διαχείριση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από τον e-ΕΦΚΑ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων αναφορικά με τη διαχείριση Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) που παραμένουν σε εκκρεμότητα, κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμόν 38/2023 ερμηνευτική εγκύκλιος, η οποία παραθέτει τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ν.4495/2017. Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρεται στις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ΕΕΔΜΚ καθώς και στις ρυθμίσεις της διαδικασίας έκδοσής τους, λαμβάνοντας υπόψη τον τροποποιημένο ν.4495/2017.

Αναλυτικότερα, ως προς την έκδοση ΕΕΔΜΚ θίγονται και διευκρινίζονται τα εξής ζητήματα:

1. Υποβαλλόμενα Γενικά Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της ΕΕΔΜΚ απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (ΦΕΚ 1843/τ.Β`/13.05.2020) η υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα αδειών (e-άδειες), μεταξύ άλλων, τα εξής δικαιολογητικά:

 

Στη Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση εκτός των άλλων, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγή αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου και περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, τα κτίσματα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά.

Την τεχνική έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαιτούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς.

 

 

 

 

Για καθεμία από τις εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας, όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, καθορίζονται κατά περίπτωση, επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 Υ.Α.). Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 της εν λόγω Υ.Α., η αρμόδια ΥΔΟΜ αποστέλλει αντίγραφο του ηλεκτρονικού εντύπου της ΕΕΔΜΚ αμελλητί στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (e-ΕΦΚΑ) και στον Δήμο.

 

2. Διάρκεια Ισχύος των ΕΕΔΜΚ

Οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα επιπλέον (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος της Έγκρισης Εργασιών για ένα (1) έτος ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση του μηχανικού (άρθρο 5, παρ. 4 της Υ.Α.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/20).

 

3. Διαχείριση ΕΕΔΜΚ από τις Τοπικές Διευθύνσεις:

Με βάση το ισχύον νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 34, παρ. 13, περ. γθ’ του Π.δ. 8/2019, εγκ. 33/2023 του e-ΕΦΚΑ κλπ), για τον καθορισμό των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών και την παρακολούθηση των έργων μικρής κλίμακας, οι Τοπικές Διευθύνσεις προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

 

 

 

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 26 (παρ. 9α) του Α.Ν. 1846/51 και τον ν.4387/2016, όπως ισχύει, τα αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ μπορούν να ζητούν από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική, οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρούν αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου τους. Επομένως σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του εργοδότη σε πρόσκληση της υπηρεσίας για την προσκόμιση δικαιολογητικων – στοιχείων που συνοδεύουν την ΕΕΔΜΚ (τεχνική έκθεση μηχανικού, φωτογραφικό υλικό, κατόψεις κατά περίπτωση κλπ), είναι δυνατόν αυτά να αναζητηθούν από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.

 

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», με συσσωρευμένη εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων τεχνικών έργων, βρίσκονται αδιάλειπτα δίπλα στις εξελίξεις, είναι ενημερωμένα και πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και παροχή προτάσεων και λύσεων για την υλοποίηση της επένδυσή σας.

Σύνταξη: Νίκος Μπαντής | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τμήμα Μελετών Εφαρμογής