Νέος Νόμος Αυθαιρέτων – Παρατηρητήρια Ελέγχου

14 Νοεμβρίου 2017

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων – Νέες Υπηρεσιακές Δομές

Ο Ν.4495/2017 αντικαθιστά το Ν.4178/13 και επιφέρει αλλαγές σε υπηρεσιακές δομές και σε θέματα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων κτηρίων.

 1. Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων που προϋφίστανται της 28/07/2011:

 • Δίνεται παράταση στη δυνατότητα υπαγωγής για δύο χρόνια και δυνατότητα υπαγωγής όσων έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενος νόμους για μεταφορά δήλωσης (προαιρετικά) και επανυπολογισμό προστίμου με σκοπό τον συμψηφισμό και τη μείωση, αλλά όχι την επιστροφή καταβληθέντων προστίμων

 • Εξακολουθούν να ισχύουν απαγορεύσεις υπαγωγής αυθαιρέτων σε δάση, ρέματα, αιγιαλούς, κοινόχρηστους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.

 • Αυξάνονται οι δόσεις καταβολής του επιβαλλόμενου προστίμου, από 60 σε 100

 • Ευμενέστερες Διατάξεις:

  • Έκπτωση έως 20% στο ειδικό πρόστιμο για εκείνους που θα υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις το α’ εξάμηνο ισχύος του νόμου, έκπτωση 10% για όσους υπαχθούν το β’ εξάμηνο ισχύος του
  • Μειώνονται κατά 50%: τα πρόστιμα για τις λοιπές παραβάσεις και τις παραβάσεις κατηγορίας 3 και τα παράβολα ξεκινώντας από τα 250€ (μένει σταθερό μόνο το παράβολο για αυθαιρεσίες άνω των 5.000 τ.μ. στα 10.000 €)
  • Μειώνονται τα πρόστιμα για:
   • αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-93
   • κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια, αλλά με υπερβάσεις δόμησης έως 500 τ.μ.
   • αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου
   • αυθαίρετα υπόγεια, πατάρια, σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο
 • Δυσμενέστερες Διατάξεις:

  • Πέραν των μεταβιβάσεων και των συστάσεων εμπράγματου δικαιώματος θα απαγορεύεται και η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης χωρίς τη βεβαίωση νομιμότητας από μηχανικό
  • Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για όλα τα κτήρια με αυθαιρεσίες, με εξαίρεση αυτές που κατασκευάστηκαν προ του 1983, κτήρια σημασίας Σ1 ή συγκεκριμένες παραβάσεις (π.χ. κλείσιμο ημιυπαίθριων, προσθήκη υπογείων κ.α)
  • Απαιτείται η διαδικασία έγκρισης από ειδική επιτροπή αυθαιρέτων για ακίνητα με αυθαιρεσίες, που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό άνω των 5.000 κατοίκων, εφόσον διέπονται από ειδικότερα διατάγματα προστασίας
  • Αυξάνονται τα πρόστιμα για:
   • αυθαίρετα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA, Ζ.Ε.Π. κ.λπ.)
   • υπερβάσεις κάλυψης μεγαλύτερες του 60% της επιτρεπόμενης
 • Συμψηφισμοί από εκπόνηση μελετών κι εκτέλεση εργασιών:

  • Έκπτωση από 30% έως 60% σε περίπτωση εκπόνησης εργασιών στατικής ενίσχυσης σε περιοχές με σεισμική επικινδυνότητα
  • Μείωση από 30% έως 50% για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση
  • Μείωση κατά το κόστος εργασιών και έως 50% για εργασίες επαναφοράς αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτήρια
  • Έκπτωση 10%, εάν με την υπαγωγή υποβληθεί και μελέτη στατικής επάρκειας
 1. Νεώτερες αυθαίρετες κατασκευές, που κατασκευάστηκαν μετά την 28η/07/2011:

 • Για αυθαίρετα που εντοπίζονται κατά την φάση κατασκευής, προβλέπεται άμεση κατεδάφιση με πόρους που θα προέρχονται από τα ίδια τα πρόστιμα.

 • Για τα κτήρια που εντοπίζονται αφού έχουν ανεγερθεί, το πρόστιμο ανέγερσης τριπλασιάζεται, με ελάχιστο τα 250 €

 • Το πρόστιμο διατήρησης, για όσο καιρό διατηρούνται τα αυθαίρετα έως ότου κατεδαφιστούν, δεκαπλασιάζεται με ελάχιστο τα 100 €

 • Κτήρια που εντοπίζονται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, εφόσον δεν δύναται να νομιμοποιηθούν κατεδαφίζονται με συγκεκριμένη διαδικασία

 • Σε περίπτωση αυτόβουλης κατεδάφισης αυθαιρέτου εντός 30 ημερών επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο ύψους 500€

Επιπλέον, γίνεται διαχωρισμός των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων όπως εργασίες της κατηγορίας 3, παραβάσεις κτηριοδομικού και εργασίες που περιλαμβάνονται στην έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μεταξύ άλλων. Γι’ αυτές επιβάλλονται πρόστιμα 1.000 € ανά παράβαση και δίνεται η δυνατότητα οριστικής διατήρησής τους με επιπλέον πρόστιμο 2.000 €. Για τις υπόλοιπες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις (αλλαγή χρήσης, μικρή αλλαγή διαστάσεων), τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μειώνονται αισθητά.

Για όλες τις παραπάνω παραβάσεις είναι επίσης δυνατή η κατεδάφιση ή η έκδοση άδειας νομιμοποίησής τους με καταβολή μόνο προστίμου ανέγερσης ύψους 200 € πέραν των αμοιβών μηχανικών.

 1. Νέες Υπηρεσιακές Δομές

Προβλέπονται οι μηχανισμοί και τα μέσα ελέγχου της ποιότητας του Δομημένου Περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες δόμησης παραμένουν ως υπηρεσίες αδειοδότησης της δόμησης, ενώ συστήνονται παρακάτω νέες δομές:

 • Μηχανισμοί έλεγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος:

  • Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος: υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, απαρτίζεται από τα περιφερειακά και τα τοπικά παρατηρητήρια κι έχει σκοπό την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο, και τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτού.
  • Συμβούλια παρακολούθησης Δομημένου περιβάλλοντος
 • Νέες Επιτροπές:

Α. Επιτροπές εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων

Β. Επιτροπές προσβασιμότητας στην έδρα κάθε περιφέρειας

Γ. Κεντρική επιτροπή προσβασιμότητας με έδρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας

Τέλος, συγκροτούνται και προσδιορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητες:

 • των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) και

 • του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α).

Τα στελέχη της «Delta Engineering ΕΤΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα