Ξεκινάει πιλοτικά o Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου – επίσημα από 1/11/23

17 Μαρτίου 2023

Ξεκινάει πιλοτικά από τον Μάρτιο 2023 η λειτουργία της πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 1617/06-03-2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1396/Β/9-3-2023. Κατά το πιλοτικό δοκιμαστικό στάδιο θα παράγονται έννομα αποτελέσματα, αλλά η κανονική λειτουργία του συστήματος θα ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου 2023.

Ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» αποσκοπεί στο να περιορίσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς θα απλουστεύσει και θα ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Πρόκειται για διαδικασία που αναλαμβάνουν οι συμβολαιογράφοι και όχι οι μηχανικοί.

Συλλογή δικαιολογητικών μεταβίβασης:

Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα για να αιτηθεί την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και να τα συλλέξει, κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) Τίτλος κτήσης

β) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

γ) Αποδεικτικό ενημερότητας

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

ε) Βεβαίωση Δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ

στ) Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας

ζ) Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή στον ν. 4495/2017 και βεβαίωση εξόφλησης του οικείου προστίμου κατά τα οριζόμενα στους ανωτέρω νόμους

η) Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.

θ) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

ι) Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό).

ια) Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου

Τα ανωτέρω στ, ζ, η, θ, ι αντλούνται υποχρεωτικά από την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε. βάσει του Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου. Τα β, γ και δ αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε.

Διαδικασία:

1. Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα και δημιουργεί νέο αίτημα μεταβίβασης εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων μερών. Κατόπιν, προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της πλατφόρμας, ώστε να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και θα είναι εφικτή για τους συμβολαιογράφους και τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

2. Μετά την αποστολή της πρόσκλησης στα συμβαλλόμενα μέρη, ο μεταβιβάζων εισέρχεται στην πλατφόρμα ώστε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. Παρέχοντας την εξουσιοδότηση αυτή, ο μεταβιβάζων συναινεί ρητά στην γνωστοποίηση από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω της πλατφόρμας στο συμβολαιογράφο των απαραίτητων φορολογικών δεδομένων του, που συνδέονται με τη μεταβίβαση. Παράλληλα ο μεταβιβάζων επιλέγει το προς μεταβίβαση ακίνητο (είτε πληκτρολογώντας τον ΑΤΑΚ είτε επιλέγοντάς το από την εμφαινόμενη στην πλατφόρμα λίστα των ακινήτων του, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)) και έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώσει τον τίτλο κτήσης του και το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού.

3. Κατόπιν, ο αποκτών εισέρχεται στην πλατφόρμα ώστε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης.

4. Με την επιλογή του προς μεταβίβαση ακινήτου από τον μεταβιβάζοντα, την αποδοχή των προσκλήσεων και την παροχή των εξουσιοδοτήσεων από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώνεται το αίτημα μεταβίβασης και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της μεταβίβασης.

5. Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, ο συμβολαιογράφος εκδίδει αντίγραφο αυτής, το οποίο υπογράφει με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και το μεταφορτώνει στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία.

Προς το παρόν και κατά την πιλοτική φάση θα εισάγονται στην πλατφόρμα συμβάσεις για ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο. Σημειώνεται ότι στην έννοια «ακινήτου» δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον κτιριακό κλάδο και σε συνέχεια των μεταβολών που σημειώνονται σε αυτόν και ενδέχεται να επηρεάζει τα ακίνητα ιδιοκτησίας σας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία και να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Σύνταξη: Κανακίδου Χριστίνα | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, MA | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Photo: https://greatdubai.com/real-estate/top-5-best-tips-for-first-time-home-buyers-in-dubai/

Τελευταία άρθρα