ΠΟΛΙΤΙΚΗ COVID-19

Λειτουργώντας πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες, εργαζόμενους και συνεργάτες μας καθώς και την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, η Διοίκηση της Δ. ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. – DELTA ENGINEERING,

λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία της νόσου COVID 19 και έχοντας ως πρωταρχικό της στόχο την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του οργανισμού έχει προβεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

Ο Οργανισμός έχει λάβει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με σκοπό την διαφύλαξη της ατομικής και δημόσιας υγείας, της απρόσκοπτης επιχειρησιακής της συνέχειας, αλλά και της ετοιμότητας στη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων. Κύρια δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί η πλήρης συμμόρφωση του οργανισμού με τις Νομοθετικές και Πολιτειακές επιταγές, καθώς και η διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης αλλά και η έμπρακτη στήριξη της προσπάθειας σε κάθε δυνατό επίπεδο.

Βασικοί πυλώνες της Πολιτικής Covid-19 και του Σχεδίου Δράσης μας είναι:

Η Πολιτική Covid-19, καθώς και τα διαχειριστικά προγράμματα ανασκοπούνται τακτικά και σύμφωνα πάντα με τις τρέχουσες συνθήκες, οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων αρχών .

01-09-2020