Πρόγραμμα ποιότητας στη διαχείριση των έργων

15 Φεβρουαρίου 2024

Η ενσωμάτωση ενός προγράμματος ποιότητας στη διαχείριση έργων (P.M.) προϋποθέτει την καθορισμένη χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας σε όλα τα στάδια του έργου.

Κατά την αρχική φάση του έργου, καθορίζονται οι αναγκαίες προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας που θα πρέπει να πληρούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του πελάτη και τη νομοθεσία.

Ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος είναι οι συστηματικοί έλεγχοι ποιότητας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, που περιλαμβάνουν τόσο εσωτερικούς ελέγχους όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις. Οι διαδικασίες αυτές επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων ή ανωμαλιών και τη λήψη δράσης για τη διόρθωσή τους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων και της εφαρμογής αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση των διαδικασιών και την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Το πρόγραμμα ποιότητας συμβάλλει, συνεπώς, στη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων ποιότητας του έργου και την επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη.

 

Ένα πρόγραμμα ποιότητας περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα στάδια:

 1. Σχεδιασμός και Προετοιμασία:
  • Καθορισμός των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας για το έργο.
  • Δημιουργία ενός σχεδίου ποιότητας που περιγράφει τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 2. Εφαρμογή:
  • Εκτέλεση των σχεδιασμένων διαδικασιών ποιότητας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.
  • Εποπτεία και παρακολούθηση της ποιότητας σε κάθε στάδιο του έργου.
 3. Έλεγχος και Αξιολόγηση:
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ποιότητας.
  • Πραγματοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων ποιότητας, όπως επιθεωρήσεις και δοκιμές.
 4. Βελτίωση:
  • Ανάλυση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων και των δεδομένων ελέγχου ποιότητας.
  • Εφαρμογή διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση των διαδικασιών και την απόδοση του έργου.

Αυτά τα στάδια αποτελούν έναν κύκλο βελτίωσης συνεχούς ποιοτικής διασφάλισης, όπου η ανάδυση προβλημάτων και η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του έργου.

 

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας στενά τις αναπτυξιακές εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και έχοντας σημαντική εμπειρία ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων Project, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για το παραπάνω θέμα καθώς και για όποια άλλη ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική υπηρεσία στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.

 

 Συντάκτης: Αναστάσιος Α. Αθανασιάδης / Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ. / Διευθυντής Τομέα Project Management  

 

 

 

Τελευταία άρθρα