Σε Δημόσια Διαβούλευση έως τις 16 Μαΐου 2016 ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε σήμερα Πέμπτη το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή τον νέο αναπτυξιακό Νόμο . Η διαβούλευση, μέσω της οποίας καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι να συνεισφέρουν την άποψη τους, θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00. Στην συνέχεια το σχέδιο Νόμου θα εισαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και άμεση εφαρμογή.

Οι βασικές αρχές του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου προβλέπουν την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω φοροαπαλλαγών , επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, επιχορήγηση κεφαλαίου η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών καθώς και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επίσης προβλέπεται σταθερός φορολογικός συντελεστής για 12 έτη ενώ αυτός θα μειώνεται ακολουθώντας την όποια μείωση προβλέπεται στο εκάστοτε φορολογικό καθεστώς.

Σημαντική μείωση προβλέπεται στο ελάχιστο ύψος της επένδυσης, με αυτό να διαμορφώνεται ως εξής :

  1. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ
  2. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες-clusters), στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ
  3. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ
  4. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ

Τα επενδυτικά σχέδια που θα εντάσσονται στο νέο αναπτυξιακό νόμο είναι :

  1. δημιουργία νέας μονάδας
  2. επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
  3. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
  4. θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών
  5. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Δείτε το κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση εδώ.