Σε λειτουργία η πλατφόρμα δήλωσης δασικών αυθαιρέτων

Ξεκίνησε στις 05 Οκτωβρίου 2022 η επίσημη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης υπαγωγής των αυθαίρετων κατοικιών σε δασικές εκτάσεις στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν.4685/2020 (A’92) η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, οι κάτοχοι κατοικιών (κτήρια οικιστικής χρήσης) σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, που εμφανίζουν λειτουργική ενότητα, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των οικιστικών πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις δομημένες επιφάνειες ιδιοκτησίας τους για 30 χρόνια. Κατόπιν της υποβολής αίτησης υπαγωγής στις παραπάνω ρυθμίσεις, η οποία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, συνοδεύεται από παράβολο των 250€, παγώνουν οι διοικητικές πράξεις προστίμων και κατεδαφίσεων, εξασφαλίζοντας «ασυλία» για άγνωστο ακόμη χρονικό διάστημα στους ιδιοκτήτες.

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων αρχικά έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ως οικιστικές πυκνώσεις ορίζονται οι συγκεντρώσεις κατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν εν τοις πράγμασι λειτουργική ενότητα λόγω του αριθμού τους, της εγγύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτησής τους από κοινά δίκτυα (όδευση, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.). Όπως αναφέρεται και στον σχετικό οδηγό υποβολής αιτήσεων, η Πολιτεία αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του οικιστικού προβλήματος, χωρίς να παραβλέπει και την ανάγκη για ουσιαστική προστασία του δασικού περιβάλλοντος και θεσπίζει πρακτικά μία διαδικασία για την καταγραφή των πραγματικών οικισμών εντός δασικών εκτάσεων μετά την στάθμιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών, τόσο σε περίπτωση κατεδάφισης, όσο και σε περίπτωση διατήρησής τους.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιούργησε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, παραλαμβάνονται διαδικτυακά από τα κατά τόπους αρμόδια δασαρχεία και οδηγούν σε αυτόματη αναστολή κάθε διοικητικής κύρωσης για την αντίστοιχη κατοικία (και συνοδεύουσα κατασκευή), εκτός εάν πρόκειται για κτίριο που αποκλείεται από την τακτοποίηση ή επιβάλλεται η άμεση κατεδάφισή του για την αποτροπή κινδύνων.

Ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για την έγκριση ή μη της αίτησης του σύμφωνα με τα καθορισμένα στο νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος υπαγωγής η γνωστοποίηση αυτής συνοδεύεται από τον υπολογισμό του καταβλητέου ειδικού προστίμου χωρίς, ακόμη, να έχει καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του. Το πρόστιμο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

Τα κτίρια που αποκλείονται από τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4685.2020 εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
β) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.
γ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, η άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

δ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις απαγόρευσης υπαγωγής στις διατάξεις περί αυθαιρέτων του ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως αυτά που βρίσκονται σε αιγιαλό/παραλία, δημόσια κτήματα, συγκεκριμένες αποστάσεις από ρέματα, ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους παραδοσιακούς οικισμούς, ή έχουν πρόσωπο σε ποσοστό μικρότερο του 50% των αποστάσεων οδικής ασφάλειας από το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών με κάποιες εξαιρέσεις κτιρίων με άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ κ.α.

ε) Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.

στ) Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντίρρησης, αμφισβήτησης  ή ακύρωσης αυτού.

Για την υποβολή της εν λόγω αίτησης συμπληρώνονται πεδία που αφορούν στα στοιχεία του αιτούντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του, της έκτασης και της κατοικίας με τις συνοδεύουσες κατασκευές που αφορά η αίτηση, καθώς και τυχόν προγενέστερων αιτήσεων αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα ή διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.

Τέλος, συνοπτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή περιλαμβάνουν:

Τα έμπειρα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας αδιαλείπτως τις εξελίξεις είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για την ταχύτερη και αρτιότερη αδειοδότηση των τεχνικών έργων.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Πηγή φωτογραφίας: archdaily.com