Κέντρα αποθήκευσης και διανομής (Logistic Centers) – Εμπορικές αποθήκες

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη αποθηκευτικών εγκαταστάσεων κάθε είδους και μεγέθους, είτε αυτές χαρακτηρίζονται ως Εμπορικές Αποθήκες, Βιομηχανικές Αποθήκες, Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων (Α΄ και Β΄ τύπου), ή ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (Logistic Centers).

Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται, ομαδοποιούνται και αδειοδοτούνται ανάλογα με τα προς αποθήκευση εμπορεύματα και τη χρήση (ή μη) μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοματοποιημένων συστημάτων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων διατάξεων). Ανάλογα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις λειτουργικές απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης, εξειδικευμένοι μηχανικοί συντάσσουν μελέτες με γνώμονα το βέλτιστο σύστημα αποθήκευσης, την καταλληλότητα και λειτουργικότητα των διατάξεων φορτοεκφόρτωσης, την επάρκεια χώρου κίνησης και προσωρινής στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί καταγράφει στο ενεργητικό της την ανάληψη και επιτυχή διεκπεραίωση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής, την αδειοδότηση και την επίβλεψη εφαρμογής των μεγαλύτερων στην Ελλάδα αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις μεγαλύτερες από 70.000 τμ) τροφίμων και ποτών, ιδιοκτησίας των μεγαλύτερων εταιρειών και ομίλων του κλάδου.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που διακρίνει τα στελέχη της εταιρείας δεν περιορίζεται στην εκπόνηση, διακίνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής άρτιων μελετών, αλλά συνοδεύεται από λεπτομερή γνώση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο της αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων (εφοδιαστική αλυσίδα).

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας σε βάθος το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (Logistic Centers) παρακολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις στη νομοθεσία και κρατά ενήμερους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πελάτες της. Κατά συνέπεια, ο συνδυασμός των ανωτέρω με τη διευρυμένη εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη εγκαταστάσεων εμπορικών ή βιομηχανικών αποθηκών καθιστά τη Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί πρωταγωνιστή στην επιλογή συνεργάτη για τη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη νέων εγκαταστάσεων Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Logistic Centers), την αξιολόγηση των υφιστάμενων βάσει των ισχύουσων νομοθετικών διατάξεων και, εν συνεχεία, την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για μετατροπή των υφιστάμενων εμπορικών ή βιομηχανικών αποθηκών σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

  • Βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο χρόνο με τη μέγιστη ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.
  • Μελέτη και αδειοδότηση πλειάδας εμπορικών και βιομηχανικών αποθηκών, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και των μεγαλύτερων κέντρων αποθήκευσης στην Ελλάδα.
  • Αξιολόγηση και τακτοποίηση των μεγαλύτερων κέντρων αποθήκευσης και διανομής σε όλη τη Ελλάδα.

Παρακολούθηση των διεργασιών που πραγματοποιούνται σε επίπεδο Υπουργείων για την έκδοση της Κ.Υ.Α. που θα ορίζει τις λεπτομέρειες και θα θέσει σε ισχύ την εφαρμογή του Ν. 4302/2014 περί «Ρύθμισης Θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις».