Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και Μονάδων Θαλασσοθεραπείας

17 Μαΐου 2021

Ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Απλούστευση του Πλαισίου Άσκησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών, Υγείας, Τουρισμού».

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, επιχειρείται η εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων και η υποστήριξη του επιχειρείν, καθότι προτείνεται η απλούστευση της διαδικασίας έναρξης οικονομικών δραστηριοτήτων, με την ένταξή τους στο καθεστώς Γνωστοποίησης Λειτουργίας μέσω της πλατφόρμας Notify Business που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μεταξύ άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, απλοποιείται το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη με κωδικό NACE 96.04.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο νόμου, προστίθεται Κεφάλαιο ΛΖ’ στο νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ 230Α/7-12-2016) «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας και Άλλες Διατάξεις». Οι σημαντικότερες αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας μονάδων ιαματικού τουρισμού εν γένει είναι οι εξής:

  • Καταργείται η έννοια του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για τη λειτουργική αδειοδότηση μονάδων ιαματικού τουρισμού υπό ανέγερση, μετατροπή ή επέκταση. Πλέον, μετά τις διαδικασίες έγκρισης καταλληλότητας και έκδοσης οικοδομικής άδειας, οι οποίες παραμένουν ως έχουν, οι μονάδες ιαματικού τουρισμού υποχρεούνται, πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δε συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας και διατίθενται για κάθε έλεγχο.
  • Η γνωστοποίηση λειτουργίας γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Notify Business, παραλαμβάνεται από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού και μετά την ηλεκτρονική υποβολή της ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Η ΕΥΠΑΤΕ υποχρεούται να κοινοποιήσει το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη γνωστοποίηση λειτουργίας στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες.
  • Οι υφιστάμενες μονάδες ιαματικού τουρισμού που λειτουργούν ήδη με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείου που αποτελεί συστατικό της έκδοσης του Ε.Σ.Λ., ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση λειτουργίας.  

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», με άριστη γνώση της πολεοδομικής και τουριστικής νομοθεσίας, καθώς και συσσωρευμένη εμπειρία σε μελέτες και διαχείριση αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων, βρίσκονται αδιάλειπτα δίπλα στις εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και παροχή προτάσεων και λύσεων για την υλοποίηση της επένδυσής σας.

Συντάκτης: Χρήστος Διάφας | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. | Τμήμα Μελετών και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Καταλυμάτων

Τελευταία άρθρα