«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

11 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοινώθηκε εκ νέου η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως τις 30η Οκτωβρίου  2020.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων – έως 55% – διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή (Περιφέρεια) στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται σε 350 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την επιχορήγηση και την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 210 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ ή Ατομικής Επιχείρησης). Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές, Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας, όπως και δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις. 

Δεν εντάσσονται οι προβληματικές επιχειρήσεις, όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη, καθώς οι επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου.

Προβλέπεται η ιδία συμμετοχή στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές ή κεφαλαιοποίσηση/ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών και εκποίηση στοιχείων ενεργητικού),  είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (δανεισμός).

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος για τα επενδυτικά σχέδια ξεκινάει από το ποσό των 100 χιλιάδων Ευρώ (εκτός από Συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ κτλ όπου το ελάχιστο είναι 50 χιλιάδες ευρώ) και για τις μεγάλες επιχειρήσεις διαμορφώνεται στα 500 χιλιάδες ευρώ.

Το περιεχόμενο των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων πρέπει οπωσδήποτε να αφορά σε:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχείρηση που έχει κλείσει και αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή αποκλείοντας την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Στις Ενισχυόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων, οι δραστηριότητες που εντάσσονται είναι  ενδεικτικά οι ακόλουθες:

– Στον τομέα του τουρισμού:

α. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*,

β. εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*, εφόσον παρήλθε πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της (απόκτηση σήματος) ή από την ολοκλήρωση προηγούμενου εκσυγχρονισμού

γ. επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν άλλαξε η χρήση του κτηρίου και εφόσον ανήκουν ή  αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*

δ. ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία 3*

ε. ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*

στ. εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής: συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού – θαλασσοθεραπείας -spa, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού – ορειβατικά καταφύγια -αυτοκινητοδρόμια

ζ. ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

η. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), υπό προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων τους

 Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων ενισχύονται οι τουριστικές μαρίνες, τα υδατοδρόμια, τα Logistics και οι δημόσιοι κλειστοί χώροι στάθμευσης υπό προϋποθέσεις

 – Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας ενισχύονται οι κλάδοι υπηρεσιών γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας).

 – Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία

– Στον τομέα χονδρικό εμπόριο πετρελαίου και υγραερίου κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων ΚΑΔ που υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

– Τέλος ενισχύονται και επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα (γεωργική/κτηνοτροφική παραγωγή) με όσα ορίζονται στην προκήρυξη.


Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν σε Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό και λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων (μελέτες) και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στις κτηριακές δαπάνες ενισχύεται η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, ενώ δύναται να ανέλθουν στο 60% για τον τομέα του τουρισμού και στο 70% για τον τομέα των Logistics, ενώ στην περίπτωση που αφορούν επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα διαμορφώνεται στο 80%. Οι δαπάνες επιδοτούνται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (ν. 1337/1983 (Α’ 33) –  ν. 4178/2013 (Α’ 174)  – ν. 4495/2017 (Α’ 167) κατά την αίτηση, ενώ η καταβολή τους με τους όρους της προκήρυξης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η παραπάνω διαδικασία ρύθμισής τους.

Τέλος η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται συγκριτικά και με κατάταξη σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν, ενώ χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις με την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία έως ότου καλυφθεί ο προβλεπόμενος συγκεντρωτικός προϋπολογισμός. Προϋπόθεση ένταξης αποτελεί η ενισχυόμενη εταιρεία να μην έχει ξεκινήσει το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων project, παρακολουθούν επισταμένως τις αναπτυξιακές εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ Πολιτκός Μηχανικός Α.Π.Θ., Μ.Β.Α. |Τμήμα Διαχείρισης αδειών

Τελευταία άρθρα