Επενδυτικά σχέδια: Η στήριξη της επιχειρηματικότητας στην πράξη και η συνεισφορά του μηχανικού

23 Οκτωβρίου 2020

Ανάπτυξη, πρόοδος, εξέλιξη: οι μοχλοί που φέρνουν το αύριο σε κάθε κοινωνία και κάθε κράτος. Είναι όμως έννοιες, που για να γίνουν πράξη, απαιτούν μία προϋπόθεση: την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας στηρίζουν οι αναπτυξιακοί νόμοι, ενισχύοντας το επενδυτικό περιβάλλον με μια σειρά σημαντικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις, όπως φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).

Ένας νόμος έρχεται σήμερα για να ανοίξει τον δρόμο προς μία ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη. Ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 θέτει το πλαίσιο για την ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων με βασικούς στόχους, μεταξύ άλλων, την επανεκβιομηχάνιση της χώρας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ενισχύονται οι περισσότεροι τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, ενδεικτικά η Πρωτογενής γεωργική παραγωγή, ο τομέας Τουρισμού, ο τομέας Ενέργειας, ο κλάδος της Μεταποίησης καθώς και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων. Το περιερχόμενο των επενδυτικών σχεδίων αφορά στη δημιουργία νέων μονάδων, στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων, στην διαφοροποίηση της παραγωγής των μονάδων κ.α.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, που έχουν υπαχθεί σε επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται σε μία ελεγκτική διαδικασία, με ένα από τα βασικά σημεία ελέγχου την τεκμηρίωση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου με σκοπό τη διαπίστωση της πραγματοποίησης της επένδυσης. Ο Ελεγκτής ακολουθεί μια διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στον Οδηγό Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (2020) που αφορά:

στον έλεγχο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, όπως σχέδια, παραστατικά δαπανών, εγκρίσεις και άδειες και στη διενέργεια αυτοψίας, ώστε να εκδώσει τη Βεβαίωση για τα έργα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, η οποία είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο στήριξης των παραπάνω ενεργειών, η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», αναλαμβάνει τον ενδελεχή και τεκμηριωμένο έλεγχο για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης για τα έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού, με βάση το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Τα στελέχη της εταιρείας, μηχανικοί με μακροχρόνια εμπειρία, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία για τα ανωτέρω θέματα, δουλεύοντας πάντα με γνώμονα την ευσυνειδησία, την υπευθυνότητα και την εμπιστευτικότητα. Η εταιρεία μας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, προσφέρει υπηρεσίες Ελεγκτή για έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού, δίπλα σε κάθε επιχείρηση που θέλει να πλοηγηθεί με σιγουριά στο αύριο.

Σύνταξη: Όλγα Μαλαμίδου | Γεωλόγος ΑΠΘ | Τομέας Διαχείρισης & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων

Πηγή εικόνας: dreamstime.com

Τελευταία άρθρα