Ηλεκτροκίνηση, υποδομές και οικοδομικές άδειες: τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

29 Ιουνίου 2020

Τα τελευταία χρόνια, μετά το πέρασμα παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας από τα οχήματα κινητήρων εσωτερικής καύσης στα υβριδικά, υπάρχει πλέον μια μεγάλη στροφή προς την παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η στροφή αυτή στην ηλεκτροκίνηση έγινε υποχρεωτικά λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς με τη Συμφωνία των Παρισίων για το περιβάλλον το 2015, η Ε.Ε. οδηγήθηκε στο να ψηφίσει υποχρεωτική μείωση ρύπων των οχημάτων κατά 30% έως το 2030.

Είναι σαφές βέβαια ότι η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου δε θεωρείται ρεαλιστική εάν δε δημιουργηθεί ένα επαρκές δίκτυο σημείων και σταθμών φόρτισης οχημάτων, καθώς η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων εξαρτάται κατά ένα μεγάλο βαθμό από το δίκτυο φόρτισης που υπάρχει σε μία χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σήμερα υπάρχουν περίπου 100.000 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ μέχρι το 2025 θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλα 2.000.000.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η Ελληνική Κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς Ηλεκτροκίνησης» που τέθηκε σε διαβούλευση έως και την 1/7/2020.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου, σε όλα τα νέα κτίρια (κτίρια των οποίων το αίτημα για έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλεται μετά την 1η Μαρτίου 2021) θεσπίζονται υποχρεώσεις εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής συστημάτων για τη διέλευση καλωδίων έτσι ώστε να καλυφθεί η ανάγκη κατασκευής της απαραίτητης εγκατάστασης που θα δημιουργηθεί στο κοντινό μέλλον. Επιπροσθέτως, προβλέπεται και η τοποθέτηση ξεχωριστών κοινόχρηστων σημείων φόρτισης επιπλέων των απαιτούμενων από το νόμο.

Πιο συγκεκριμένα, στην ηλεκτρολογική μελέτη όλων των νέων κτιρίων θα περιλαμβάνεται η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης, δηλαδή σωληνώσεων, οχετών, καναλιών κ.λπ. για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, ώστε στις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης κατά την κείμενη νομοθεσία (σε υπόγειο, πυλωτή, σε ακάλυπτο χώρο ή σε παρακείμενο χώρο του κτιρίου) να μπορούν να εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης Η/Ο. Η ηλεκτρολογική μελέτη θα αποτελεί μέρος της συνολικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και της μελέτης πυρασφάλειας του κτιρίου και θα υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Σε νέα κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας και με περισσότερες από δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, θα εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κάθε θέση στάθμευσης οχημάτων. Σε νέα κτίρια που δεν προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και τα οποία διαθέτουν περισσότερες από δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης, ώστε κατ’ ελάχιστο μία (1) σε κάθε πέντε (5) θέσεις στάθμευσης να μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να εφοδιαστεί με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο, για τις θέσεις που δεν εξυπηρετούν την κατοικία.

Για τα υφιστάμενα κτίρια (κτίρια των οποίων το αίτημα για έκδοση οικοδομικής άδειας έχει υποβληθεί προ την 1η Μαρτίου 2021) θα μπορεί να γίνει η απαιτούμενη εγκατάσταση των υποδομών χωρίς να απαιτείται η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του σχεδίου νόμου, σε υφιστάμενα κτίρια, στα οποία γίνονται εργασίες ανακαίνισης με οικοδομική άδεια, που περιλαμβάνουν το χώρο στάθμευσης (εντός του κτιρίου ή σε παρακείμενο χώρο) ή την ηλεκτρολογική υποδομή του κτιρίου, εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις που αφορούν στα νέα κτίρια, με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου ο υπεύθυνος μηχανικός δηλώνει, με υπεύθυνη δήλωσή του στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ότι το συνολικό κόστος εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και υποδομής καλωδίωσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του παρόντος, υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κόστους της ανακαίνισης του κτιρίου. Σε υφιστάμενα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν περισσότερες των είκοσι (20) θέσεων στάθμευσης οχημάτων, εγκαθίσταται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον μία (1) θέση στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο ανά είκοσι (20) θέσεις στάθμευσης έως την 1η .1.2023.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με πολυετή και πλούσια εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων τεχνικών έργων, βρίσκονται αδιάλειπτα δίπλα στις εξελίξεις, είναι ενημερωμένα και πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και παροχή προτάσεων και λύσεων για την υλοποίηση της επένδυσή σας.

Συντάκτης: Τσονούλης Νικόλαος | Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Τελευταία άρθρα