ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (LOGISTIC CENTERS)

29 Ιουνίου 2018

Με τον όρο Εφοδιαστική (Logistics) νοείται το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο του συνόλου των διαδικασιών μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων, από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού και αντιστρόφως, καθώς και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας.

Σε αντιστοιχία με τα ανωτέρω, Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (Logistic Center) είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης οχημάτων, ρυμουλκούμενων και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, χωροθετημένο σε μια καθορισμένη περιοχή εντός της οποίας όλες οι δραστηριότητες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μίας ή περισσότερων κύριων δραστηριοτήτων του Κέντρου και σχετίζονται με τη μεταφορά, την εφοδιαστική και τη διανομή αγαθών. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες − συμπληρωματικές δραστηριότητες Εφοδιαστικής, κατά περίπτωση.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί μέλος του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη αποθηκευτικών εγκαταστάσεων κάθε είδους και μεγέθους, είτε αυτές χαρακτηρίζονται ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (Logistic Centers), Εμπορικές Αποθήκες, Βιομηχανικές Αποθήκες, ή Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων.

Ένα Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται στις προαναφερόμενες δραστηριότητες και να είναι εφοδιασμένο με όλες τις εγκαταστάσεις για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων διαδικασιών. Ταυτόχρονα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ποιοτικές απαιτήσεις, ώστε να παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο για την πραγματοποίηση βιώσιμων και λειτουργικών εμπορικών μεταφορών.

Οι δραστηριότητες που ασκούνται εντός του ΚΑΔ κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό όχλησης. Κατά συνέπεια, ανάλογα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις λειτουργικές απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης, εξειδικευμένοι μηχανικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί συντάσσουν τις απαραίτητες μελέτες με γνώμονα το βέλτιστο σύστημα αποθήκευσης, την καταλληλότητα και λειτουργικότητα των διατάξεων φορτοεκφόρτωσης, την επάρκεια χώρου κίνησης και προσωρινής στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που διακρίνει τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», δεν περιορίζεται στην εκπόνηση, διακίνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής άρτιων μελετών, αλλά συνοδεύεται από λεπτομερή γνώση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο της αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων (εφοδιαστική αλυσίδα) και βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα