Νέοι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης αδείας λειτουργίας και λειτουργίας κέντρων δημιουργικής απασχόλησης

4 Ιουνίου 2021

Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (2332Β/02.06.2021) η κοινή υπουργική απόφαση όπου θεσπίζονται μεταξύ άλλων πολεοδομικοί και χωροταξικοί κανόνες για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). Ταυτόχρονα με τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας τίθενται και αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας, με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ενώ προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις προσαρμογής για τις ήδη λειτουργούσες δομές.

Καταρχάς ορίζεται ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηρια­κές αναπηρίες. Στο δημοσιευμένο κείμενο αναλύεται διεξοδικά ο σκοπός τους, ενώ τονίζεται με σαφήνεια πως δε δύναται να λειτουργούν ως φρο­ντιστήρια μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ως φροντιστήρια διδασκαλίας ξένων γλωσσών με στόχο την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των γνώσεων των παιδιών, η δε λειτουργία τους δε δύναται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων, των οργανωμένων χώρων άσκησης αποκλειστικά αθλητικών δραστηριο­τήτων, των σχολών κλασσικού και σύγχρονου χορού ή των σχολών εκμάθησης πολεμικών και συναφών τεχνών.

Αναφορικά με την έκδοση της άδειας λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. και κατόπιν πρόβλεψης για το ποιοι μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς ίδρυσης και λειτουργίας, παρατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, απαιτείται:

Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από τις κατά περιοχή ισχύουσες διατάξεις, Πλήρεις σειρές σχεδίων από το φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λ.π), Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας σε συμφωνία με τον εγκεκριμένο Ελληνικό Αντισεισμι­κό Κανονισμό και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αντίστοιχα, ορίζονται και τα δικαιολογητικά για την αναθεώρηση ισχύουσας άδειας λειτουργίας όπου σημαντικό είναι πως προβλέπεται αυτοψία από αρμόδια Επιτροπή για τον έλεγχο των εργασιών που προβλέπεται στην αντίστοιχη διοικητική πολεοδομική πράξη και υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι πολεοδομικοί κανόνες ορίζουν τους κατ’ ελάχιστο χώρους που πρέπει να διαθέτει το Κέντρο,όπως για παράδειγμα αίθουσες απασχόλησης και κατασκευών συγκεκριμένου εμβαδού ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και με συγκεκριμένες προδιαγραφές φωτισμού και αερισμού, γραφεία, αναλυτικά περιγραφόμενους χώρους υγιεινής, αποθηκευτικούς χώρους.

Περαιτέρω, ορίζονται τεχνικοί κανόνες ασφαλούς πρόσβασης και παραμονής των παιδιών στους χώρους του Κ.Δ.Α.Π. με αποφυγή ανισοσταθμιών, και βαθμίδων στους χώρους προσπέλασης από παιδιά, κανόνες τοποθέτησης θυρών κιγκλιδωμάτων, διατάσεις χώρων, προϋποθέσεις εξωτερικών χώρων και αυστηρές προδιαγραφές τόσο ως προς τα υλικά (τζάμια, κιγκλιδώματα, υλικά επενδύσεων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χρώματα κ.α.), όσο και ως προς την εφαρμογή τους στους παραπάνω χώρους. Σε κάθε περίπτωση κάθε Κέντρο οφείλει να διαθέτει επαρκή υποδομή ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

Για τον έλεγχο της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π., την αξιολόγησή τους ως δομές Κοινωνικής Πρόνοιας και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τέλος, προβλέπονται οι απαιτούμενες διοικητικές και εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, καθώς επίσης και μεταβατικές διατάξεις τόσο για τις μονάδες που λειτουργούν όσο και για την ηλεκτρονική εφαρμογή των νέων διατάξεων. Οι έλεγχοι που προβλέπονται είναι αυστηροί και οι κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα σημαντικά.

Τα έμπειρα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», αδιάλειπτα δίπλα στις εξελίξεις και παρακολουθώντας τις νομοθετικές μεταβολές είναι πάντα ενημερωμένα και καταρτισμένα ώστε να σας καθοδηγήσουν για οτιδήποτε αφορά τα παραπάνω θέματα κατά τη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης της επένδυσής σας, εφαρμόζοντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές, υλικά και απαραίτητες πρακτικές.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Πηγή εικόνας: https://www.kallikratis.org

Τελευταία άρθρα