ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

13 Μαΐου 2022

Η έννοια του Project Management ενός τεχνικού έργου αφορά στην Οργάνωση και τη Διαχείριση τόσο του σχεδιασμού όσο και της υλοποίησης του έργου και περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο όλων των παραμέτρων του έργου, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων επιτυχίας.

Τα έργα υπόκεινται συνήθως σε δεδομένους κοστολογικούς και χρονικούς περιορισμούς και στα πλαίσια του σύγχρονου ανταγωνιστικού κόσμου, η άρτια εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών, θεωρείται επιβεβλημένη προκειμένου το έργο να εκπληρώσει συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Από την αρχική σύλληψη της ιδέας ενός έργου έως την πλήρη αποπεράτωση του, η έμπειρη και σωστά οργανωμένη ομάδα μηχανικών της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», δύναται να υποστηρίξει πλήρως τις απαιτούμενες εργασίες, διεκπεραιώνοντας κάθε ενέργεια, υπηρεσία και μελέτη, με στόχο την άρτια, έγκαιρη και έντεχνη υλοποίηση του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός έργου, αποτελεί ο  σωστός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών σε κάθε επίπεδο του έργου, ήτοι σχεδιασμού, αδειοδότησης, εκπόνησης μελετών και κατασκευής. Ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, χρονικές δεσμεύσεις, σημαντικοί περιορισμοί και παράμετροι που τυχόν θα επηρεάσουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης του έργου και την πορεία της εργασίας, αξιολογούνται και οργανώνονται κατάλληλα, ανάλογα με την κάθε ανάγκη και χρήση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης είναι απαραίτητη η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών, η αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των μερών, καθώς και ο σχεδιασμός ενός σωστού και ρεαλιστικού προγράμματος υλοποίησης του έργου, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όλων των σταδίων και φάσεων αυτού. Με σαφή καθορισμό όλων των κρίσιμων σημείων, εντοπίζονται και επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και διασφαλίζεται η εύρυθμη πορεία υλοποίησης του έργου.

Η χρήση των κατάλληλων τεχνικών Διαχείρισης Έργου έρχεται σαν μια εξαιρετική απάντηση στις σύγχρονες επιχειρηματικές συνθήκες της συνεχούς αλλαγής και της πίεσης του ανταγωνισμού, οι οποίες μετατρέπουν όλο και περισσότερο τις εργασίες οργανωτικής/διοικητικής μορφής σε εργασίες Διαχείρισης Έργου.

Στην Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί αντιλαμβανόμαστε τη καθοριστική σημασία της σωστής διαχείρισης και οργάνωσης των τεχνικών έργων και προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη χρονική συνέπεια στην ολοκλήρωση των εργασιών. Με ευρύ φάσμα ενασχόλησης που εκτείνεται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου, αλλά και των έργων υποδομής και ενέργειας, διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη βαθιά νομοθετική γνώση και είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε ένα σαφές πλάνο σωστά σχεδιασμένων και καλά οργανωμένων ενεργειών.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε διαχειριστικά, πολεοδομικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα