Ο ρόλος του αρχιτέκτονα στο branding των καταστημάτων

30 Δεκεμβρίου 2021

Στη σύγχρονη πραγματικότητα του συνεχώς αναπτυσσόμενου εταιρικού ανταγωνισμού, κάθε εταιρία κρίνεται απαραίτητο να επιστρατεύσει τεχνικές Marketing προκειμένου να εδραιωθεί και να διακριθεί στην αγορά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η σύσταση ενός ισχυρού εταιρικού brand το οποίο θα συνοδεύει την εταιρία και θα την αναδεικνύει στα πλαίσια του ανταγωνισμού.

Το branding αποτελεί μέθοδο που επιχειρεί να προσδώσει αξία στην εκάστοτε εταιρική ταυτότητα. Σήμερα, χρήζει πλέον ολιστικής αντιμετώπισης και επιστρατεύει πληθώρα διαφορετικών μέσων προκειμένου να μεταδώσει τη φιλοσοφία, το όραμα, την ατμόσφαιρα μιας επιχείρησης. Όλα αυτά τα στοιχεία, μεταφράζονται σε οπτικά χαρακτηριστικά τα οποία συνιστούν την εικόνα της εταιρίας και διαμορφώνονται μέσω των αξόνων που ορίζει η εταιρική αισθητική.

Η αρχιτεκτονική κατέχει κυρίαρχη θέση στη διαδικασία σχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας, με κύριο στόχο τη διασύνδεση του χρήστη με την εταιρία μέσω των φυσικών της καταστημάτων. Χωρικά λοιπόν, η ταυτότητα εκφράζεται με πληθώρα αρχιτεκτονικών στοιχείων, τα οποία ενώ δεν είναι απαραίτητο να απαντώνται όλα σε κάθε κατάστημα της εκάστοτε εταιρίας, προβλέπεται όμως να κυριαρχούν στο χώρο, συνθέτοντας μια αναγνωρίσιμη εικόνα για το brand.

Μεγάλες εταιρίες με αλυσίδες καταστημάτων υπακούν σε συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά πρότυπα. Μορφολογικά χαρακτηριστικά, οργάνωση και διάρθρωση χώρων, υλικότητες, φωτισμός, γραφιστικά στοιχεία, αποτελούν κάποια από τα περιεχόμενα των οδηγών δόμησης των καταστημάτων, οι οποίοι διαμορφώνονται από την εταιρία και λειτουργούν ως άξονες για τη δημιουργία κάθε νέου καταστήματος.  

Φυσικά, τα πρότυπα αυτά προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του χώρου για τον οποίο σχεδιάζονται τα νέα καταστήματα. Πολεοδομικά χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες επιδρούν στη διαδικασία του σχεδιασμού, με γενικό όμως γνώμονα την τήρηση των αρχιτεκτονικών προτύπων. Η δυνατότητα εφαρμογής του οδηγού δόμησης εξαρτάται επίσης από τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε νέας επένδυσης.

Καθοριστικό ρόλο σε όλα τα ανωτέρω διαδραματίζει η σχεδιαστική εμπειρία και αντίληψη του μελετητή και του αρχιτέκτονα. Η ικανότητα του να αντιληφθεί τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε project, να τις συγκεράσει με τις απαιτήσεις του κάθε καταστήματος και brand και ταυτόχρονα να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αισθητική του κάθε έργου προκειμένου να επιτύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και να διαμορφώσει τελικώς ένα ισχυρό brand που θα προσδώσει αξία στη εταιρική ταυτότητα του πελάτη.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», έχοντας πολυετή και ευρεία εμπειρία στο σχεδιασμό και τη μελέτη ποικίλων project, με κύρια χαρακτηριστικά αυτών την πολυπλοκότητα, την ιδιομορφία και τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία για τα ανωτέρω θέματα. Στη «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» εφαρμόζουμε όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στο σχεδιασμό των έργων σας,  αξιοποιώντας με το βέλτιστο και πιο ευέλικτο κάθε φορά τρόπο όλες τις σύγχρονες πρακτικές και φιλοσοφία, ικανοποιώντας και καλύπτοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της δραστηριότητας σας και συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διαμόρφωση ενός ισχυρού brand και την ανάπτυξη της εταιρίας σας.

Σύνταξη: Αύρα Μπούσδα | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Πηγή εικόνας: unsplash.com/s/photos/brand-identity

Τελευταία άρθρα