GLAMPING – Αμάλγαμα πολυτέλειας & υπαίθριας αναψυχής

15 Μαΐου 2020

Από τα τέλη του 20ου αιώνα, αλλά και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία, ένα σημαντικό μερίδιο τουριστών, και ιδίως millennials, τείνουν να αποκλίνουν από το κλασικό μοντέλο του εμπορικού μαζικού τουρισμού και να αναζητούν διέξοδο στον οικοτουρισμό, εστιάζοντας στην επαφή με τη φύση, την απόκτηση αυθεντικών εμπειριών και τη συναισθηματική σύνδεση με τον προορισμό. Ως επακόλουθο αυτής της ζήτησης, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους κανόνες της αγοράς, έχει δημιουργηθεί και προωθείται σε παγκόσμιο επίπεδο ένας νέος τύπος καταλύματος σύντομης διαμονής, ονόματι glamping.

Ο όρος glamping προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων «glamorous» και «camping», και στην ουσία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και τις πολυτέλειες που δύναται να προσφέρει ένα ξενοδοχείο (λ.χ. παροχή νερού, αποχέτευση, φωτισμό, κλιματισμό/θέρμανση, κρεβάτια, ακόμα και room service) με την εμπειρία διαμονής στη φύση που προσφέρει η κατασκήνωση, σε υπαίθριες δομές, εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον. Οι δομές αυτές είναι ως επί το πλείστον ημιμόνιμες, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση και μπορούν να συναρμολογηθούν, αποσυναρμολογηθούν και μεταφερθούν με μεγάλη ευκολία. Ωστόσο, δίνοντας έμφαση στην πολυτέλεια, οι δομές αυτές ξεφεύγουν από τη λογική της απλής σκηνής που συναντάται στα παραδοσιακά camping και τα κελύφη τους συνιστούν προϊόν ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και υψηλής αισθητικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ξύλινες καλύβες, σκηνές teepee, θολωτές δομές (domes), γιούρτες (yurts), igloo, ακόμα και πολυτελή δεντρόσπιτα.

Σε νομοθετικό πλαίσιο, η έννοια του glamping εισήχθη πολύ πρόσφατα, με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις», του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020. Με βάση το σχέδιο αυτό, το Υπουργείο Τουρισμού θεσπίζει σήμα Glamping, το οποίο είναι πενταετούς διάρκειας και δύναται να χορηγηθεί σε οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 αστέρων, που θα πληρούν τα απαραίτητα ποιοτικά κριτήρια και τις λειτουργικές προδιαγραφές, κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Τα ποιοτικά κριτήρια ελέγχονται από ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση Υπουργού Τουρισμού και, συνοπτικά, αφορούν:

  • την τεκμηρίωση του ιδιαίτερου σχεδιασμού και των υλικών των ημιμόνιμων δομών
  • την τεκμηρίωση των συστημάτων διαχείρισης νερού – αποβλήτων και του τρόπου ηλεκτροδότησης των δομών
  • τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και οικονομία και
  • την προώθηση δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού – ειδικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο ν. 4582/2018.

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα κατόπιν γνωμοδότησης ειδικού συλλογικού οργάνου να χορηγείται Σήμα Glamping σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν έργα κατά παρέκκλιση των ισχυουσών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών σε προστατευόμενες περιοχές, όπως εντός δικτύου Natura, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία κατά περίπτωση για κάθε προστατευόμενη περιοχή.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αναλύει ακροθιγώς τις απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς με το άρθρο 52 αυτού ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) ως ο φορέας που θα αναπτύξει το πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping, που θα αφορά σε επιπρόσθετες προδιαγραφές από τις ισχύουσες για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και τα ξενοδοχεία. Εν αναμονή της έκδοσης του σχετικού νόμου, αλλά και της συμπλήρωσης αυτού με το πρότυπο προδιαγραφών glamping, με το οποίο έχει επιφορτιστεί το ΞΕΕ, ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω ζητήματα, τα οποία, εφόσον αντιμετωπιστούν διεξοδικά, θα συντελέσουν στη θωράκιση της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος και την αποφυγή περαιτέρω διευκρινιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων. Καταρχάς, θα πρέπει να γίνει άμεση συσχέτιση των glamping με την πολεοδομική αδειοδότηση σε πολλαπλά επίπεδα, που αφορούν το πεδίο εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, του Κτιριοδομικού Κανονισμού, καθώς και του Κανονισμού Πυροπροστασίας, αλλά και τους περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης. Τοιουτοτρόπως, θα διασφαλίζεται η σύννομη λειτουργία του καταλύματος, η ασφάλεια των υποδομών και των διαμενόντων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, με γνώμονα το νέο πρότυπο glamping, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι τεχνικές – λειτουργικές προδιαγραφές των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, ως προς τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να ενσωματώνεται αρμονικά το glamping στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», με όπλα την άριστη γνώση της τουριστικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και τη μεγάλη εμπειρία στις μελέτες και τη διαχείριση αδειοδότησης τουριστικών υποδομών, είναι σε θέση να συμβάλουν τεκμηριωμένα στη λήψη σχετικών επενδυτικών αποφάσεων και να υποστηρίξουν τους φορείς υλοποίησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας τουριστικής επένδυσης και βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα.

Συντάκτες:

Χρήστος Διάφας | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Καταλυμάτων

Δήμητρα Αυγουστάκη | MPLAN Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, MSc. | Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Επενδύσεων

Τελευταία άρθρα