N.4782/2021: Νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις

7 Μαΐου 2021

Ο νέος Νόμος περί Δημοσίων Συμβάσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία« δημοσιεύτηκε στις 09/03 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τέθηκε απευθείας σε ισχύ.

Με τον Ν.4782/2021 επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, του Ν. 4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/24/ΕΕ (L 94/65) και 2014/25/ΕΕ (L 94/243). Από την έναρξη ισχύος του, ο Ν.4412/2016 παρουσίασε σημαντικό αριθμό ελλείψεων που έχουν επισημανθεί κατά καιρούς τόσο από τις αναθέτουσες αρχές όσο και από τους οικονομικούς φορείς. Παράλληλα, οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται διαχρονικά από μεγάλους χρόνους υλοποίησης, μακροχρόνιες δικαστικές και προδικαστικές διαδικασίες και εν τέλει χαμηλή ποιότητα αποτελέσματος κυρίως λόγω της χρήσης του κριτηρίου ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής για την ανάθεση προμήθειών, υπηρεσιών και έργων.

Με συνολικά 253 άρθρα τα οποία αναπτύσσονται σε τέσσερα μέρη, ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές στο μέχρι πρότινος ισχύον νομικό πλαίσιο στοχεύοντας κυρίως στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην επιτάχυνση της υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, έργων και μελετών.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω μερικές από τις σημαντικότερες αλλαγές οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ βάσει του νέου Νόμου.

 • Αύξηση των ορίων Απευθείας Ανάθεσης για προμήθειες και υπηρεσίες και επαναφορά της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για τις συμβάσεις μελετών:
  • Προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών: από 2.500 έως 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 ευρώ) ή 40.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων (e-marketplace)
  • Έργα: Από 2.500 έως 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (από 20.000 ευρώ)
 • Κατάργηση κλήρωσης (των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δε δύναται να συνάψει άλλη σύμβαση με αυτή τη διαδικασία με την αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κάθε αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέτει με αυτή τη διαδικασία μία ή περισσότερες συμβάσεις (έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), συνολικού προϋπολογισμού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεών της ανά έτος,
 • Μείωση σε 30.000 ευρώ, από 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, της εκτιμώμενης αξίας δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική, από τις αναθέτουσες αρχές, η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με ταυτόχρονη κατάργηση του Συνοπτικού διαγωνισμού από 1/09/2021,
 • Αύξηση σε άνω των 2.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, του ύψους της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων για τις οποίες συλλέγονται, γίνεται επεξεργασία και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),
 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων που παρέχονται σε αναθέτουσες αρχές που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή σε περιπτώσεις που αυτή είναι ελλιπής, όσον αφορά στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.
 • Τροποποιείται η διαδικασία συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, επιτρέπεται δηλαδή η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας α) έως 60.000 ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 3 τουλάχιστον οικονομικούς φορείς και β) άνω των 60.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους οικονομικούς φορείς,
 • Θεσπίζεται διαδικασία για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικών Αγορών (Σ.Η.Α.) και τίθεται ανώτατο όριο (0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης) επί της αμοιβής εξειδικευμένων συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, στους οποίους δύναται να ανατεθεί συγκεκριμένο έργο, κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ή συμβάσεων παραχώρησης έργων ή συμβάσεων έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης των 30.000.000 ευρώ.

Ο χρόνος έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων διαφέρει ανά εδάφιο καθώς προβλέπονται τρεις διαφορετικοί χρόνοι έναρξης ισχύος: 09/03/2021, 01/06/2021 και 01/09/2021.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας στενά τις νομοθετικές εξελίξεις, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα.

Σύνταξη: Διαμαντία Ρέγκα | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc UCL | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Δημοσίων Έργων

Τελευταία άρθρα