Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: τι αλλάζει με τη νέα απόφαση

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (αριθμός 1843, τεύχος Β, 13-05-2020), η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 4520).»

Βασικά σημεία της συγκεκριμένης απόφασης αποτελούν τόσο η τροποποίηση κατηγοριών οικοδομικών εργασιών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ΕΕΔΜΚ, όσο και προσθήκη νέων περιπτώσεων.

Αναλυτικότερα, οι τροποποιούμενες διατάξεις έχουν ως ακολούθως:

ενώ προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:

Αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σημαντικά σημεία που είτε τροποποιήθηκαν είτε προστέθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Να σημειωθεί, επίσης, πως με τον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο 4685/2020 υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) που προκύπτουν από τις οικοδομικές εργασίες για τις οποίες εκδίδεται η ΕΕΔΜΚ.

Τέλος, η υποβολή των δικαιολογητικών συνεχίζει να γίνεται ηλεκτρονικά, η ευθύνη της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων παραμένει στον μηχανικό και η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικών αδειών του ΤΕΕ. Επίσης παραμένει αμετάβλητο το όριο του προϋπολογισμού των 25.000€, ενώ με την ίδια ηλεκτρονική αίτηση δύναται να εκτελεστούν περισσότερες από μια εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», με συσσωρευμένη εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων τεχνικών έργων, βρίσκονται αδιάλειπτα δίπλα στις εξελίξεις, είναι ενημερωμένα και πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και παροχή προτάσεων και λύσεων για την υλοποίηση της επένδυσή σας.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων