Παράταση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Μεταβιβάσεις ακινήτων με βεβαίωση μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη έως 31.12.2021

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  χορηγείται και η τελευταία παράταση ισχύος βεβαίωσης μηχανικού.

Πιο συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα από 01.10.2021 έως και 31.12.2021, δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για μεταβιβάσεις ακινήτων ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνεται η διαδικασία δικαιοπραξίας ακινήτων καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να προβούν σε συμβολαιογραφικές πράξεις επισυνάπτοντας τη βεβαίωση μηχανικού, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στις εμπράγματες δικαιοπραξίες ακινήτων, να επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού. Με τον τρόπο αυτό εναπόκειται στην κρίση των μερών, αν επιθυμούν να προχωρήσουν στη σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας για το ακίνητο που αφορά η δικαιοπραξία ή, αν επιθυμούν, η συμβολαιογραφική πράξη να συνοδευτεί από βεβαίωση μηχανικού.

Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη σύναψη των συμβολαίων ακινήτων που δημιουργούνται λόγω της μη εξοικείωσης με την καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίων, καθώς και να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις ακινήτων στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το 2022 οπότε αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες.

Η τροπολογία

Η τροπολογία για την παράταση που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή αναφέρει ότι:

«Άρθρο 4 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων – Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 4495/2017: Στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62: Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β1

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.».

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και μεταβολές και είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία με τρόπο ώστε με την ορθή και μεθοδική χρήση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτης: Ζαχαρόπουλος Αλέξανδρος | Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων


Πηγή: ypen.gov.gr