Νέο Τουριστικό Νομοσχέδιο: προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης

Στις 15 Μάϊου κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη». Στόχος του νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή διατάξεων αναπτυξιακού χαρακτήρα και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την ανταπόκριση στις ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθετες σημαντικές ρυθμίσεις όπως η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού και τη θέσπιση Σήματος Glamping στοχεύουν στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Αναφορικά μετις ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για τις Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α). Συγκεκριμένα, εναρμονίζεται η ίδρυση των ΠΟΤΑ με το υφιστάμενο σύστημα χωρικού σχεδιασμού προς αποφυγή τυχόν αμφισβητήσεων και ασαφειών που παρατηρούνται στην πράξη. Ειδικότερα, η οριοθέτηση των Π.Ο.Τ.Α., δηλαδή ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα διασφαλίζοντας την επένδυση, ενώ για την τουριστική ανάπτυξη προβλέπεται περισσότερο ευέλικτη διαδικασία μέσω της έγκρισης της πολεοδόμησης με κοινή υπουργική απόφαση, ρύθμιση αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

Ακόμη παρέχεται μια σειρά από βελτιωτικές ρυθμίσεις ώστε να προστατεύεται αλλά και να προσαρμόζεται η επένδυση σε νέα δεδομένα και μεταβαλλόμενες ανάγκες. Ενδεικτικά, οι ρυθμίσεις αφορούν ευέλικτες διαδικασίες τροποποίησης του Φορέα Ίδρυσής της ΠΟΤΑ και των ορίων της παρέχοντας ακόμα και δυνατότητα διάσπασης τμήματος αυτής και ανάπτυξή της ως νέα αυτοτελή Π.Ο.Τ.Α., δυνατότητα εξαγοράς και ενσωμάτωσης των καταργούμενων αγροτικών οδών στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. και τέλος θέσπιση ειδικής ζώνης προστασίας με καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

Επιπλέον, εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για την πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις αλλά και ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις σε εκτάσεις μικτού χαρακτήρα. Ειδικότερα, η ευνοϊκή ρύθμιση βάσει της οποίας τα όποια οδικά δίκτυα που διατρέχουν την έκταση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δε συνιστούν κατάτμηση αυτών, πλέον επεκτείνεται σε όλες τις μορφές μεγάλων τουριστικών αναπτύξεων, όπως ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Επομένως, η έκταση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων ακόμα κι αν περνάει μέσα από αυτές δρόμος, θεωρείται ως ενιαίο σύνολο Επίσης, προβλέπεται η λειτουργική ενοποίηση camping και ξενοδοχείων με σκοπό τη διευκόλυνση μικτής μορφής τουριστικών καταλυμάτων επί ενιαίου γηπέδου υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Περαιτέρω, μια σημαντική αλλαγή υπέρ των τουριστικών επενδύσεων στο παρόν σχέδιο νόμου είναι ότι τα δημόσια δάση ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στα όρια τουριστικών εγκαταστάσεων, οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου ως προς την αρτιότητα. Εν συνεχεία, οι δασικές εκτάσεις λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εκμετάλλευσης (κάλυψη και δόμηση), εφόσον έχει εγκριθεί επέμβαση σε αυτές. Παράλληλα, τροποποιείται η δασική νομοθεσία έτσι ώστε να επιτρέπεται μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και η δημιουργία γηπέδων γκολφ και των υποστηρικτικών τους κτιρίων, όπως επίσης και ο υπολογισμός των εκτάσεων, που υποχρεούνται να αναδασώσουν οι φορείς δημιουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων. Πλέον, ο υπολογισμός της αναδασωτέας έκτασης θα πραγματοποιείται μόνο επί των εκτάσεων στις οποίες πραγματοποιείται η επέμβαση και όχι επί του συνόλου της δασικής έκτασης, για την οποία έχει εγκριθεί η επένδυση.

Επιπρόσθετα, αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας ή την εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condohotels) αλλά και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπου ορίζεται ως προαπαιτούμενο η ολοκλήρωση κατασκευής της εγκατάστασης και η γνωστοποίηση λειτουργίας αυτής.

Όσον αφορά τις προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν στον αιγιαλό και στην παραλία, με το παρόν νομοσχέδιο, επιλύονται ζητήματα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική της χώρας, στο περιβάλλον αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση του εμβαδού παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, από 300τ.μ. σε 500τ.μ. και παράλληλα ορίζεται, το ελάχιστο ποσοστό της έκτασης του αιγιαλού που πρέπει να παραμένει ελεύθερη σε 50% επί του συνολικού εμβαδού του. Ο ως άνω περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα δεν ισχύει για τις ειδικότερες περιπτώσεις παραχώρησης σε ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα.

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και ανάπτυξης των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η εισαγωγή του Glamping στην ελληνική νομοθεσία, το οποίο αφορά την προσφορά πολυτελούς διαμονής στη φύση και αποτελεί παγκόσμια τάση τουριστικής προσφοράς. Η θέσπιση του Σήματος Glamping θα αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας και θα χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μέσα από καθορισμένη στο παρόν σχέδιο νόμου διαδικασία συμβάλλοντας στην προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση και οι ρυθμίσεις σε σχέση με τις καταδύσεις που άρουν γραφειοκρατικά εμπόδια δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας. Ειδικότερα απλοποιείται η διαδικασία οριοθέτησης και δημιουργίας καταδυτικών πάρκων.

Εν κατακλείδι, οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση νέων τουριστικών υποδομών αλλά και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής επενδυτικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση την τουριστική ανάπτυξη στη χώρα.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων project, παρακολουθούν επισταμένως τις αναπτυξιακές εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

Συντάκτρια: Αυγουστάκη Δήμητρα | MPLAN Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ., MSc |Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Επενδύσεων

Πηγή εικόνας: pixabay.com