Οι παρεμβάσεις του νέου περιβαλλοντικού νόμου στις οικοδομικές άδειες

Σημαντικές αλλαγές στην έκδοση των Οικοδομικών Αδειών επιφέρει ο νέος περιβαλλοντικός νόμος 4685/2020 όπως δημοσιεύθηκε στο  Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’ 92/07.05.2020).

Βάσει των όσων προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις, οι κυριότερες τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Πιο συγκεκριμένα «για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, καθώς και για προσθήκη νέας κτιριακής μονάδας σε κτίριο που ανεγείρεται βάσει οικοδομικής αδείας της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την 1η Ιουνίου 2021, υποβάλλεται ΜΕΑ (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης) που τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης και ειδικά για τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ»

Επίσης αξίζει να αναφερθεί πως στον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό νόμο προβλέπεται νέα μεθοδολογία προσδιορισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, «πλέον για να πάρει κάποιος οικοδομική άδεια θα πρέπει να έχει κανονίσει την σύννομη διάθεση των μπάζων του, συνεργαζόμενος με τα σχετικά συστήματα που είναι αδειοδοτημένα για αυτόν τον σκοπό (ΑΕΚΚ). Αντιμετωπίζεται έτσι μια άναρχη κατάσταση που οδηγούσε σε ρύπανση σε πεζοδρόμια, δάση, παραλίες και ρέματα. Στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν αυτά τα συστήματα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ότι η διάθεση των μπάζων θα γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον.»

Αναλυτικότερα προβλέπεται «η υποβολή των στοιχείων για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης» σε κάθε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής πράξης και πιο συγκεκριμένα:

– για έκδοση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών που αφορούν στην κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα ή κατά την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και στην κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί ή δηλωθεί ως αυθαίρετες,

– κατά την έκδοση Οικοδομικών Αδειών όλων των κατηγοριών, όπως επίσης και των Αδειών Κατεδάφισης,

– τέλος, επεκτείνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση και στην περίπτωση έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) κάτι που δεν ίσχυε έως σήμερα.

Με την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ΕΕΔΜΚ και πριν την έναρξη του έργου, πέρα από την «κλασσική», ηλεκτρονική πλέον, ενημέρωση τόσο του οικείου αστυνομικού τμήματος της περιοχής εκτέλεσης του έργου, όσο και της επιθεώρησης εργασίας – όπου προβλέπεται, δημιουργείται πλέον και η υποχρέωση αντίστοιχης ενημέρωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του οικείου Ο.Τ.Α. Περαιτέρω, με το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων Ελέγχων Δόμησης, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) – απαραίτητου στοιχείου για την σύνδεση της οικοδομής ή τμήματός της με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας προβλέπεται και «η υποβολή βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης».

Τέλος, στο νέο νόμο 4685/2020, μεταξύ άλλων, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την αυτόματη έκδοση συγκεκριμένων περιπτώσεων οικοδομικών αδειών των Κατηγοριών 1 και 2 του νόμου 4495/2017, έως τις 30.09.2020 ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, δυνατότητα με ομολογουμένως αυξημένο ποσοστό ρίσκου, καθώς κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο που θα ακολουθήσει, πέρα της παραπάνω ημερομηνίας, προβλέπεται -εφόσον προκύψει σχετικός λόγος- η ανάκλησή τους.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», με συσσωρευμένη εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων τεχνικών έργων, βρίσκονται αδιάλειπτα δίπλα στις εξελίξεις, είναι ενημερωμένα και πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και παροχή προτάσεων και λύσεων για την υλοποίηση της επένδυσή σας.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων