Σε ΦΕΚ η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται η αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 485/Δ/20.08.2020), αντικαθιστώντας το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας (ΦΕΚ 218/Β/6.02.2004). Παράλληλα, εγκρίνεται και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

Ο Στρατηγικός στόχος του αναθεωρημένου Πλαισίου είναι η ενίσχυση της γεωοικονομικής θέσης της Περιφέρειας στα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες και του αντίστοιχου ρόλου της Θεσσαλονίκης. Ο διεθνής προσανατολισμός της Περιφέρειας προτείνεται να στηριχθεί σε δραστηριότητες υπερεθνικής εμβέλειας οι οποίες διακρίνονται σε:

  1. Δραστηριότητες με ήδη ισχυρό διεθνή προσανατολισμό, όπως Υπηρεσίες διαμετακόμισης – Χονδρεμπορίου – Εξόρυξης – Τουρισμού
    1. Δραστηριότητες με σαφείς τάσεις εξωστρέφειας: Μεταφορά ενέργειας – Νέες μορφές Τουρισμού – Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις – Έρευνα και τεχνολογία – Υπηρεσίες όπως ανώτατη εκπαίδευση , περίθαλψη – Προσέλκυση εδρών διεθνών οργανισμών και στο
    1. Πολιτιστικό απόθεμα (π.χ. Άγιον Όρος)

Ως βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του παραπάνω στρατηγικού στόχου τίθενται μεταξύ άλλων:

  1. Η διευκόλυνση Παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και μεγάλων επενδύσεων, μέσω κατάλληλων χωρικών ρυθμίσεων, σε τομείς όπως η μεταποίηση, η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), ο τουρισμός, οι μεταφορές και η καινοτομία.
  2. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας σε επίπεδο εξαγωγών και προσέλκυσης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
  3. Η ολοκλήρωση σημαντικών διεθνών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

Πέραν του στρατηγικού στόχου, το Πλαίσιο στοχεύει γενικότερα στην προώθηση της εδαφικής συνοχής της ΠΚΜ και τον περιορισμό των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων της ΠΚΜ, στην προστασία φυσικού και αγροτικού περιβάλλοντος και τοπίου, στο χωρικό συντονισμό πολιτικών και προγραμμάτων εθνικού και περιφερειακού επιπέδου που επηρεάζουν την περιφέρεια και τέλος στο συντονισμό και την καθοδήγηση των υποκείμενων χωρικών σχεδίων.

Με βάση τα παραπάνω, καθορίζονται οι Ευρύτερες Αναπτυξιακές Ζώνες της Περιφέρειας οι οποίες περιλαμβάνουν Ζώνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας- Πτηνοτροφίας, Υδατοκαλλιεργειών-Αλιείας, Μεταποίησης και Τουρισμού με τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την κάθε μια από αυτές. Αντιστοίχως ορίζονται και τέσσερις (4) Αναπτυξιακές Χωρικές Ενότητες (Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Ορεινή – Ημιορεινή Ζώνη, Παράκτια Ζώνη και Πεδινή μη παράκτια).

Παράλληλα, τίθενται οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης που περιλαμβάνουν την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου (ενίσχυση μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και διακριτοί ρόλοι λοιπών αστικών κέντρων), προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (βιοποικιλότητα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διαχείριση υδάτων, διαχείριση αποβλήτων κ.α), ειδικές κατευθύνσεις για το τοπίο (Ολύμπου, παράκτια Χαλκιδική, υποζώνη Ελιάς, δρόμοι κρασιού κ.ά.) και τέλος τη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων .

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο έχουν ενσωματωθεί αναγκαία στοιχεία από τα νέα Σχέδια της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), καθώς και για τη συμβολή στη διαχείριση του ζητήματος της απολιγνιτοποίησης.

Ακολουθούν συνοπτικά οι γενικότερες κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης οι οποίες αφορούν στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και τον τουρισμό και οι οποίες εξειδικεύονται ανάλογα με την αναπτυξιακή χωρική ενότητα αλλά και την ευρύτερη αναπτυξιακή ζώνη.

Α. Πρωτογενής Τομέας

Β. Μεταποίηση

Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων με σκοπό την μετεγκατάσταση υφιστάμενων ή και εγκατάσταση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Γ. Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ως βασικός στόχος η ορίζεται η ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης και η οργάνωση των άτυπων συγκεντρώσεων logistics και χονδρεμπορίου/αποθήκευσης δυτικά και βορειοδυτικά της Πόλης, σε πόλο Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών στην τομή των αξόνων Εγνατίας Οδού και ΠΑΘΕ.

Ειδικότερα προβλέπεται :

Δ. Τουρισμός

Τέλος, για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του Περιφερειακού Πλαισίου προωθείται η μαζική εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σταδιακά σε όλη την Περιφέρεια με έναρξη εντός του 2020 (σήμερα είναι σε ισχύ μόνο 47 αντίστοιχα Σχέδια-ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑ- από τις 172 Δημοτικές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας).

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων project, παρακολουθούν επισταμένως τις αναπτυξιακές εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

Συντάκτρια: Αυγουστάκη Δήμητρα | MPLAN Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ., MSc |Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Επενδύσεων

Πηγή εικόνας: Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ 485/Δ/2020)