Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων: Τεχνικές Οδηγίες

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (4380Β/2020) η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διευκρινίζει τις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους, εντός των διοικητικών τους ορίων, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Το Σ.Φ.Η.Ο. εκπονείται βάσει των διατάξεων του σχετικού νόμου Ν. 4710/2020 (142Α/2020) υποχρεωτικά έως 31 Μαρτίου 2021 από τους δήμους των μητροπολιτικών κέντρων, τους μεγάλους και μεσαίους ηπειρωτικούς δήμους, τους δήμους πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και τους μεγάλους και μεσαίους νησιωτικούς δήμους. Οι υπόλοιποι δήμοι υποχρεούνται να εκπονήσουν Σ.Φ.Η.Ο. έως 31 Μαρτίου 2022.

Όπως αναφέρθηκε, το Σ.Φ.Η.Ο. εκπονείται από τον οικείο δήμο, εκτός αν υφίστανται πραγματικές ανάγκες που τεκμηριώνονται επαρκώς ή ο προγραμματισμός/αποτελεσματικότητα της χωροθέτησης των σχετικών υποδομών εντός της Περιοχής Παρέμβασης το επιτάσσει. Σε αυτή την περίπτωση φορέας εκπόνησης δύναται να είναι δύο ή περισσότεροι όμοροι δήμοι ή η Περιφερειακή Ένωση Δήμων («διαδημοτικό» Σ.Φ.Η.Ο.). Να διευκρινισθεί ότι ως «Περιοχή Παρέμβασης» ορίζεται η εδαφική περιοχή στην οποία θα εφαρμοσθούν τα περιεχόμενα του Σ.Φ.Η.Ο. και ταυτίζεται με τα διοικητικά όρια του Φορέα Εκπόνησης.

.

Αρμοδιότητες του φορέα εκπόνησης είναι:

α) Η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας (μηχανικοί του οικείου δήμου, εξειδικευμένα στελέχη των αστικών συγκοινωνιών και εξειδικευμένα στελέχη ανάλογα των αναγκών του Σ.Φ.Η.Ο.)

β) Η κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.

γ) Η δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού σε κατοίκους και επισκέπτες

δ) Η συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Φ.Η.Ο., ο προσδιορισμός και η ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών για την επικαιροποίησή του ανά τρία έτη

ε) Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας καθώς και η παροχή του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή

στ) Η ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο.

ζ) Η υποστήριξη κάθε τυχόν άλλης διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης που μπορεί να προκύψει για την επιτυχία του Σ.Φ.Η.Ο.

.

Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον, τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο:

α) σε υφιστάμενους ή νέους υπαίθριους/στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και υφιστάμενες παρόδιες ελεύθερες ή ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης (κατ’ ελάχιστο ενός ανά χίλιους κατοίκους)

β) σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών

γ) για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό

δ) για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ομοίως με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό

ε) σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) αποκλειστικά Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, με επίσης ελάχιστο οριζόμενο αριθμό

στ) για οχήματα ΑμεΑ,

.

Η κατάρτιση ενός Σ.Φ.Η.Ο. απαιτεί υποχρεωτικά τρία παραδοτέα, ως εξής:

1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

2: Έκθεση Διαβούλευσης

3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

τα οποία αναλύονται εκτενώς ως προς το περιεχόμενό τους στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση,

ενώ μπορεί να διεκπεραιωθεί με μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

α) Κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από την Ομάδα Εργασίας του Φορέα Εκπόνησης σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και, εφόσον χρειάζεται, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού. Επίσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υπάρχει δυνατότητα συνδρομής τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ή

β) Κατάρτιση εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη με τις διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα έργου δύναται ενδεικτικά να αποτελείται από τις εξής ειδικότητες:

Χωροτάκτη/Πολεοδόμο ή Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό, Ειδικό Επιστήμονα Ανώτατης Σχολής με εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Οικονομολόγο με συμμετοχή τουλάχιστον δύο εκ των τριών πρώτων κατηγοριών.

Ο Φορέας Εκπόνησης μπορεί κατά την κρίση του να προσθέσει επιπλέον ειδικότητες, πέραν των παραπάνω, όπως επίσης και να καθορίσει την απαιτούμενη εμπειρία της κάθε ειδικότητας. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα εργασίας είτε του υποψηφίου αναδόχου είτε του Φορέα Εκπόνησης πρέπει «να οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των παραδοτέων και η έγκαιρη παράδοσή τους, καθώς και η άρτια επικοινωνία τόσο εσωτερικά της ομάδας όσο και εξωτερικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Περαιτέρω, στην υπουργική απόφαση ορίζονται λεπτομερώς τα στάδια κατάρτισης, διαβούλευσης και συμμετοχικών διαδικασιών, ολοκλήρωσης, έγκρισης, εφαρμογής, υλοποίησης, αναθεώρησης και επικαιροποίησης του Σ.Φ.Η.Ο..

Να σημειωθεί πως καθώς η προώθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί άξονα προτεραιότητας για τα υπό εκπόνηση Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) των Δήμων, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – Ο.Χ.Ε., τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – Β.Α.Α., καθώς και τις ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων ή άλλου είδους αναπτυξιακά σχέδια, ένα εγκεκριμένο Σ.Φ.Η.Ο. μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσεων σε νέο ή υπό εκπόνηση Σ.Β.Α.Κ. ή Ο.Χ.Ε. ή Β.Α.Α. κ.ο.κ.. Ακόμη και σε περίπτωση Σ.Β.Α.Κ. ή άλλου σχεδίου που έχει ολοκληρωθεί ή/και εγκριθεί, το εγκεκριμένο Σ.Φ.Η.Ο. εντάσσεται στις δράσεις υλοποίησης του Σ.Β.Α.Κ. (ή άλλου σχεδίου) σε επόμενη αναθεώρησή του.

Τέλος, προτείνεται και αναλύεται και η πρόβλεψη της απαιτούμενης χρηματοδότησης (π.χ. Πράσινο Ταμείο), ενώ προσδιορίζεται η αμοιβή/προϋπολογισμός της διαδικασίας ανάθεσης σε περίπτωση εκπόνησής του από εξωτερικό συνεργάτη.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ

.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Πηγή εικόνας: www.taxheaven.gr