Η οργάνωση της εταιρείας αντανακλά τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και η λειτουργία της συμβαδίζει με την εφαρμογή διεθνών προτύπων. Συγκεκριμένα, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί είναι πιστοποιημένη από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 22301:2019.

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική ποιότητας – περιβάλλοντος – Υ. Α. Ε. – Ε. Σ.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον κλάδο των μελετών και των επιβλέψεων, διατηρώντας εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της, έχει δομήσει τη στρατηγική της ανάπτυξη γύρω από τους εξής βασικούς άξονες:

 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Project Management)
 • Εκπόνηση Μελετών Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, ειδικότητας Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού
 • Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής για τη φάση κατασκευής Ιδιωτικών Έργων και Δημοσίων Έργων, ειδικότητας Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για Διαγωνισμούς Μελετών Ιδιωτικών & Δημοσίων Έργων
 • Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Εκπόνηση Ρυθμιστικών, Χωροταξικών, Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών Μελετών
 • Εκπόνηση Τοπογραφικών Μελετών
 • Επιβλέψεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων
 • Τεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη, Ωρίμανση, Αδειοδότηση και Υλοποίηση κτιριακών έργων και έργων υποδομής
 • Τεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Επενδύσεων και Ανάπτυξης Ακινήτων
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Αδειοδότησης Τεχνικών Έργων
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαδικασίας Δημοπράτησης Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων
 • Τεχνικός Έλεγχος Ακινήτων, Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Technical Due Diligence)
 • Τεχνικός Έλεγχος & Αξιολόγηση Φακέλων Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Τεχνικές και Οικονομοτεχνικές Εκθέσεις
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση και Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Τακτοποίηση και Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών
 • Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού
 • Εκτιμήσεις & Πραγματογνωμοσύνες Ακινήτων
 • Υπηρεσίες Έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων

Στόχοι της εταιρείας αποτελούν η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ωφελιμότητας στους πελάτες, η μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και η πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης, η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους και συνεργάτες της, η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης είναι η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Οι εταιρικοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσω:

 • Της συνεχούς αξιολόγησης επικινδυνότητας, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δύναται να εμφανίζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων και μπορεί να αφορούν ζητήματα ποιότητας, περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
 • Της ασφάλειας του προσωπικού μας.
 • Της ενθάρρυνσης του προσωπικού μας για διαβούλευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων.
 • Της διαρκούς ετοιμότητας για την αντίδραση σε περιστατικά και το ταχύτερο δυνατό πλήρη ανάκαμψη.
 • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων και ποσοτικοποιημένων στόχων, καθώς και δεικτών παρακολούθησης που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών.
 • Της καθιέρωσης και εφαρμογής προγραμμάτων Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Υγείας και Ασφάλειας – Επιχειρησιακής Συνέχειας.
 • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής, φιλοπεριβαλλοντικής και ασφαλούς λειτουργίας της εταιρείας.
 • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.
 • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών της, αλλά και διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Της εφαρμογής και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 22301:2019 που εφαρμόζει η εταιρεία.

H Διοίκηση της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί δεσμεύεται για τη τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της.

Επικαιροποίηση: 04-08-2022

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Η πολιτική της εταιρείας ενσωματώνεται στις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας της με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) Certificate Registration No. 041210099.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την εταιρεία παρέχει σε κάθε πελάτη, υφιστάμενο ή μελλοντικό, αίσθημα εμπιστοσύνης καθώς εξασφαλίζει την αρτιότητα σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία. Τόσο η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος όσο και η διαδικασία επίτευξής του γνωστοποιούνται στον πελάτη εκ των προτέρων, ενώ παρέχεται η εγγύηση της εμπρόθεσμης εφαρμογής τους.

Με την τήρηση των οριζόμενων διαδικασιών παρέχεται παράλληλα στον πελάτη βεβαιότητα σχετικά με την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεών του. Ταυτόχρονα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχει εργαλεία και διαδικασίες πρόβλεψης πιθανών προβλημάτων τα οποία σε συνδυασμό με την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας εξαλείφουν την πιθανότητα ανατροπών του συμφωνηθέντος αποτελέσματος και εξασφαλίζουν το έργο από πλευράς χρόνου και κόστους.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής του προτύπου, η εταιρεία θέτει στόχους τους οποίους αναπτύσσει και παρακολουθεί και, εφόσον απαιτείται, προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αποτελεσματικότερη λειτουργία, η αύξηση της παραγωγικότητας και της βελτιστοποίησης της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων της.

Η εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης των αναγκών τόσο των πελατών όσο και του συνόλου των εμπλεκομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι, κοινωνικό περιβάλλον).

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018

Παράλληλα, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) Certificate Registration No. 047210036.

Το πρότυπο ISO 45001 εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και αφορά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία εκ μέρους της επιχείρησης συμβάλλει:

 • στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος,
 • στην τελική μείωση των ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση,
 • στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
 • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
 • στη μείωση του κόστους ατυχημάτων (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Επίσης, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, στο πλαίσιο τυποποίησης της λειτουργίας της αλλά και της ανάπτυξης κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) Certificate Registration No. 042210040.

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον εν λόγω τομέα.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του ISO 14001 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της εταιρείας με σκοπό:

 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη συνεχή βελτίωση,
 • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις,
 • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019

Τέλος, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εφαρμόζει Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) Certificate Registration No. 054210005.

Πρόκειται για μία ολιστική διαδικασία διαχείρισης που αναγνωρίζει πιθανές απειλές για την επιχείρηση καθώς και τις επιπτώσεις τους.

Το πρότυπο ISO 22301 παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και συμβάλει στην επίδειξη εκ μέρους της επιχείρησης στα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κλπ) ότι η ικανότητα επιχειρησιακής συνέχειας είναι κατάλληλη για το μέγεθος και την πολυπλοκότητά της.

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας βάσει του ISO 22301 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των πιθανών διαταραχών στην εταιρεία με σκοπό:

 • την αυξημένη ανθεκτικότητα και ανταπόκριση της κατά την αντιμετώπιση οποιασδήποτε επιχειρηματικής απειλής,
 • τη βελτιωμένη ικανότητα τήρησης και εφαρμογής των κρίσιμων επιχειρηματικών διεργασιών κατά τις περιόδους αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ή έκτακτων προβλημάτων,
 • την αυξημένη ικανότητα αντιμετώπισης διακοπών λειτουργίας και προστασίας του ονόματος και της φήμης της επιχείρησης.

Σχήμα Πιστοποίησης CoVid-Shield

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εφαρμόζει για τη λειτουργία και διοίκηση της το Σχήμα Πιστοποίησης CoVid Shield (No.: 20369200004019), συνδέοντας άρρηκτα την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση ​​και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που τη διέπει, με στόχο:

 • Τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωναϊού
 • Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης κατά της πιθανής έκθεσης στον κορωναϊό
 • Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών κορωναϊού με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. υπουργείων Υγείας) και διεθνών αρχών (π.χ. ΠΟΥ) και των συνυπεύθυνων φορέων

σε σχέση με όλους όσους έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή στους χώρους της εταιρείας, όπως εργαζόμενοι, συνεργάτες – προμηθευτές, πελάτες, επισκέπτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργιών, κατά τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών της.

Το Σχήμα καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες οι οποίες επαληθεύουν ότι έχουν αναπτυχθεί, ένας κατάλληλος μηχανισμός, επαρκείς πόροι, καθώς και κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών πάντα εναρμονισμένα με τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες, για την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωναϊού.

Πιο αναλυτικά, μέσω του Σχήματος Πιστοποίησης CoVid Shield, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί δεσμεύεται και επιβεβαιώνει για τις εγκαταστάσεις της, ότι:

 • Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες και οι ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Παρέχονται τα μέσα και οι υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και πρακτικών.
 • Διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών ως αυτές ενημερώνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας και άλλους θεσμούς (π.χ. ΠΟΥ).
 • Ενημερώνονται και καθοδηγούνται κατάλληλα όλοι όσοι εισέρχονται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.