Τechnical Due Diligence- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί τεχνικών θεμάτων

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, διαθέτοντας πλέον πολύχρονη εμπειρία στο χειρισμό σύνθετων τεχνικών θεμάτων, παρέχει με υπευθυνότητα συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με πολεοδομικά και τεχνικά ζητήματα στο βιομηχανικό, εμπορικό, επιχειρηματικό και οικιστικό τομέα και γενικότερα στον τομέα της αξιοποίησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Ως μέρος μιας συνολικής διαδικασίας που χρησιμοποιείται προκειμένου για την εκμετάλλευση, αγορά ή πώληση ακινήτων, ένα Technical Due Diligence συμβάλει στην αποτίμηση ενός ακινήτου καθώς περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ακινήτου, της ευρύτερης περιοχής καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων και των δικτύων που το εξυπηρετούν, έπειτα από έρευνα και επιτόπια επιθεώρηση και αυτοψία.

  • Γενική περιγραφή ακινήτου και έρευνα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολεοδομικά θέματα – Ενημέρωση για αλλαγές στη Νομοθεσία που επηρεάζουν το ακίνητο.
  • Έλεγχος αδειολογικής κατάστασης κτιρίων και εγκαταστάσεων.
  • Έλεγχος νομιμότητας κατασκευών και χρήσεων ενός κτιρίου, καθώς και αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της λειτουργίας του.
  • Αξιολόγηση κτιριακού κελύφους και εσωτερικών διαρρυθμίσεων.

 

  • Αξιολόγηση διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, απαιτήσεις σε στάθμευση και διαθέσιμη επιφάνεια.
  • Καταγραφή της πολιτιστικής αξίας διατηρητέου κτιρίου ή κτιρίου εντός ιστορικού τόπου ή παραδοσιακού οικισμού.
  • Εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης κτιρίου έπειτα από σημαντική βλάβη.
  • Αποτίμηση ενεργειακής κατάστασης και βιωσιμότητας του κτιρίου.