Δημόσια έργα

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα τεχνικού και μελετητικού αντικειμένου. Το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν τόσο την τεχνική πληρότητα όσο και την οικονομική υλοποίηση των έργων. Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί συμπεριλαμβάνει στο δυναμικό της συνεργάτες με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του δημοσίου και εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εκπόνησης μελετών, ενώ παράλληλα πλαισιώνεται από τακτικούς και έκτακτους συνεργάτες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων.

Η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή δημόσιων οικοδομικών και τεχνικών έργων και σε άριστη πάντα συνεργασία με τους επιβλέποντες φορείς των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκπονεί μελέτες δημοσίου με γνώμονα το σεβασμό στους πολίτες. Βασικό κριτήριο αποτελεί η μεγιστοποίηση της κοινωνικής προσφοράς και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου φορέα προς το κοινωνικό σύνολο.  Επιπλέον, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και δυναμικότητα, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών του Δημοσίου ή διαφόρων φορέων Ν.Π.Δ.Δ, εξασφαλίζοντας με την κατάρτιση και την πολύχρονη εμπειρία της την ταχεία εκπόνηση μελετών και στη συνέχεια τη δημοπράτηση τους.