Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Project Management)

Με στόχο την άρτια, έγκαιρη και έντεχνη υλοποίηση του έργου, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί παρέχει υπηρεσίες Οργάνωσης και Διαχείρισης της Κατασκευής (Project Management) από έμπειρη και άρτια οργανωμένη ομάδα μηχανικών όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων με την απαιτούμενη κατασκευαστική εμπειρία.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί λειτουργεί ως θεματοφύλακας του έργου, σε επίπεδα οργάνωσης, ασφάλειας και τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης της κατασκευής με τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα:

 • Οργάνωσης εργοταξίου και έργου
 • Επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού
 • Χρονικού προγραμματισμού
 • Έλεγχου προϋπολογισμού του έργου
 • Έλεγχου προμετρήσεων και επιμετρήσεων
 • Υποστήριξης σε θέματα έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών, την επιλογή και αξιολόγηση εργολάβων
 • Σύνταξης και διαχείρισης συμβάσεων για την προμήθεια υλικών, για την υλοποίηση των έργων και για θέματα ασφαλείας
 • Οικονομικής διαχείρισης, μέσω της παρακολούθησης των χρηματοροών και των πόρων του έργου
 • Ποσοτικού και ποιοτικού έλεγχου του έργου
 • Value engineering (βελτίωση των μεθόδων κατασκευής, βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και μείωση του κόστους)
 • Παρακολούθησης πιστοποιήσεων και λογαριασμών υπεργολάβων
 • Παρακολούθησης λογαριασμών προς τον κύριο του έργου
 • Διαχείρισης αλληλογραφίας και διασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών
 • Επίλυσης και διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου
 • Διασφάλισης της τήρησης των προδιαγραφών του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας έργου (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.)