Σύνταξη στατικών μελετών

  • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Μπετόν)
  • Μεταλλικές Κατασκευές
  • Σύμμικτες Κατασκευές
  • Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας
  • Τοιχία Αντιστήριξης
  • Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών
  • Σεισμική επάρκεια κτιρίων
  • Ενισχύσεις φέροντος οργανισμού

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικότερων επιλογών ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις τόσο της αντισεισμικότητας της κατασκευής όσο και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.