Κτίρια υγείας

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη ειδικών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων και προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες και στον κλάδο των εγκαταστάσεων υγείας.

Στη διάρκεια των ετών έχει αναλάβει το σχεδιασμό, μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη πλείστων ιατρείων και οδοντιατρείων, πολυιατρείων, συστεγαζόμενων μονάδων, μονάδων ημερήσιας νοσηλείας, οικοτροφείων, γηροκομείων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, μονάδων αιμοκάθαρσης, μονάδων τεχνητής γονιμοποίησης, φαρμακείων, κλινικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο υποστήριξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί συντάσσει μελέτες καταλληλότητας για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, συντάσσει μελέτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την επίβλεψη της ανέγερσης ή του εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα του ομίλου στον οποίο ανήκει, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί εξασφαλίζει την προέγκριση σχεδιαγραμμάτων, όπου απαιτείται, και προβαίνει στο λεπτομερή σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων και των όψεων των εγκαταστάσεων, με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργία και τη δημιουργία κτιρίων που προβάλλουν την ιδιαίτερη χρήση τους με σεβασμό στο περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται.

  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση κλινικών, πολυιατρείων, ιατρείων, φαρμακείων, μονάδων αιμοκάθαρσης, μονάδων τεχνητής γονιμοποίησης κ.ά..
  • Παρακολούθηση της νομοθεσίας και εναρμονισμός του σχεδιασμού με τις νέες προδιαγραφές για συστεγαζόμενες μονάδες, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας κ.ά.
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων.
  • Διερεύνηση υφιστάμενων κτιρίων για την καταλληλότητά τους ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων υγείας.