ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)

25 Οκτωβρίου 2018

Με σκοπό τη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων που προέρχονται από εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα υλικά αυτά παραλαμβάνονται από οργανωμένες μονάδες (ΑΕΚΚ), προκειμένου για την αειφορική διαχείρισή τους.

Τα οφέλη αυτής της πρακτικής, η οποία αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων οικοδομικών αποβλήτων ώστε να μειωθεί η κατανάλωση των πρωτογενών πρώτων υλών, είναι τόσο οικονομικά και κοινωνικά, όσο και περιβαλλοντικά.

Ειδικότερα, τα παραγόμενα ανακυκλωμένα αδρανή υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές, όπως ως αδρανή σε παραγωγή σκυροδέματος και ασφάλτου, σε βάσεις και υποβάσεις έργων οδοποιίας, σε έργα προσωρινής οδοποιίας, χωματόδρομους και δασικούς δρόμους, σε επιχώσεις οικοδομικών έργων και  γενικά οπουδήποτε απαιτούνται αδρανή υλικά και άμμος.

Ως μέλος του Ομίλου Εταιριών «Σαμαράς και Συνεργάτες», η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, εγγυάται την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στην κατάλληλη σχεδίαση από τα αρχικά στάδια της αδειοδότησης, με κατάλληλη χωροθέτηση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων, των χώρων απόθεσης των αποβλήτων και των παραγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, η πολυετή εμπειρία των στελεχών της Delta Engineering εγγυάται τόσο το σχεδιασμό και τον έλεγχο των συνθηκών Εγκατάστασης της Μονάδας Επεξεργασίας, όσο και την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης και επίβλεψης των κατασκευών.

Μία σύγχρονη και οργανωμένη μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. μπορεί να παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών, όπως Συλλογή και Μεταφορά, Μεταφόρτωση και Προσωρινή Αποθήκευση των υλικών αυτών. Παράλληλα, μπορεί να έχει και συνοδές εργασίες, όπως Μονάδα Κομποστοποίησης ή Μονάδα Επεξεργασίας Ξύλου.

Λόγω της ποικιλίας των υλικών που εισέρχονται στις μονάδες ΑΕΚΚ, η διαχείρισή τους καθίσταται πολύπλοκη και απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλου διαχωρισμού. Ειδικότερα, μια εγκατάσταση επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. πρέπει να περιλαμβάνει Χώρο υποδοχής των υλικών, Χώρο διαχωρισμού και αποθήκευσης, Χώρο επεξεργασίας, Χώρο αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων και των επεξεργασμένων αδρανών διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων, καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Δεδομένης της φύσης εργασιών αυτών των μονάδων η τοποθεσία εγκατάστασής τους ενέχει σημαντικό ρόλο, κυρίως υπολογίζοντας τα κόστη μεταφοράς των οχημάτων, καθώς και την εύκολη προσβασιμότητά τους. Παράλληλα κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο των κριτηρίων για την θέση εγκατάστασης της μονάδας θα πρέπει να ελέγχεται η τοποθεσία ως προς την ύπαρξη τυχόν Προστατευόμενων Περιοχών, Δασικών ή Αναδασωτέων εκτάσεων, περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κλπ.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη όλων των αναπτυξιακών στρατηγικών που παράγουν ατομική και συλλογική ευημερία και πρόοδο.

Τελευταία άρθρα