Αλλαγές στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με το νέο χωροταξικό – πολεοδομικό νόμο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Ν.4759/2020, ΦΕΚ 245Α/2020), με τον οποίο επέρχονται αρκετές αλλαγές, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και στο Ν. 4495/17 που την περιγράφει.

Αρχικά, ένα καίριο σημείο του νέου νόμου είναι το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα άμεσα ή έμμεσα τακτοποίησης αυθαιρέτων κατηγορίας 5 (γενικά εννοώντας τα λεγόμενα «βαρέα» αυθαίρετα, εκείνα δηλαδή που είτε έχουν πολύ μεγάλες αυθαίρετες επιφάνειες ή δεν έχουν καθόλου οικοδομική άδεια ή πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις) που μετά την 30η/9/2020 δεν ήταν εφικτό να υπαχθούν μέσω του συστήματος του ΤΕΕ προς ρύθμιση.

Αναλυτικότερα ως προς τις μεταβολές, εν πρώτοις, διευρύνεται η κατηγορία 4 των αυθαιρέτων (αυθαιρεσιών δηλαδή μικρότερης κλίμακας από την κατηγορία 5) ώστε να περιλάβει και ιδιοκτησίες που ίσως με τις προηγούμενα ισχύουσες διατάξεις να κατατάσσονταν στην κατηγορία 5. Συγκεκριμένα, πλέον, στην κατηγορία 4 εντάσσονται:

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής προς τακτοποίηση αυθαιρέτων κατηγορίας 5, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, που αφορούν σε:

  1. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού ,
  2. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής,
  3. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης,
  4. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. ,
  5. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,

εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός έτους από την απόκτησή τους (κατακυρωτική, αποδοχή κληρονομίας κλπ) και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025 ή εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος (κατά περίπτωση).

Τονίζουμε ότι για να εφαρμοστούν τα παραπάνω δεν αρκεί η δημοσίευση του νέου Νόμου σε ΦΕΚ αλλά πρέπει και να εκσυγχρονιστεί το σύστημα υποβολής δηλώσεων – αιτήσεων τακτοποίησης του Τ.Ε.Ε.

Ένα επίσης βασικό σημείο του νόμου είναι ότι ακυρώνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση ιδιοκτησιών με αυθαιρεσίες που είχαν χαρακτηριστεί ως κατηγορίας 5 κατά την τακτοποίηση, καθώς ακυρώνεται η παράγραφος του παλιού νόμου που ανέφερε την αντίστοιχη διαδικασία και δυνατότητα. Με την κατάργηση της παραγράφου αυτής η τακτοποίηση αυθαιρέτων κατηγορίας 5 ισχύει για 30 έτη.

Ουσιαστικές τροποποιήσεις γίνονται στα θέματα συναίνεσης και τροποποίησης σύστασης ιδιοκτησιών που επηρεάζουν ζητήματα ιδιοκτησίας και συμβολαιογραφικά.

Επανέρχεται η απαίτηση συναίνεσης άνω του 50% των συνιδιοκτητών για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών επί κοινόχρηστου χώρου. Με το ίδιο ποσοστό συναίνεσης είναι δυνατή και η τροποποίησης της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Επιπροσθέτως, η μονομερής τροποποίησης της σύστασης ιδιοκτησίας που επιτρεπόταν εφόσον η αυθαιρεσία υπήρχε εκ κατασκευής και σε όλους τους ορόφους μιας οικοδομής, πλέον θα επιτρέπεται και εφόσον η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και κτιρίων εν σειρά που αποτελούν οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ευρισκόμενες εντός οικοπέδων, τμημάτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων,

Τέλος, για τους ενδιαφερόμενους αναφέρουμε ότι τροποποιούνται ελαφρώς οι δικαιούχοι έκπτωσης λόγω κύριας και μοναδικής κατοικίας και συνεπώς ενδέχεται να αυξηθούν τα σχετικά πρόστιμα κατά περίπτωση.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και μεταβολές, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα.

Συντάκτρια: Όλγα Ακτσελή | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MLa ΑΠΘ | Υπεύθυνη Τμήματος Τακτοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών και Τμήματος Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Εξυπηρέτησης Οχημάτων

Πηγή εικόνας: buildingsimulation2017.org