ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10 Αυγούστου 2018

Στα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικής οργάνωσης της χώρας, έχει θεσμοθετηθεί πλήθος δράσεων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων εντός Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), τα οποία ως στόχο έχουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της προώθησης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και της μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας με την μείωση της διασποράς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) αποτελούν οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε συνέχεια των παλαιότερων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) και των μετέπειτα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), τα οποία διαθέτουν κατάλληλες υποστηρικτικές για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υποδομές.

Απώτερος στόχος της θεσμοθέτησης ΕΠ, είναι η ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας και η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και η βελτίωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της βιομηχανίας.

Με σκοπό την προώθηση της εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, προβλέπεται η παροχή ειδικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών κινήτρων σε αυτές. Ειδικότερα προβλέπονται οικονομικά κίνητρα με τη μορφή φοροαπαλλαγών, πριμοδότησης και δυνατότητας επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και επιπλέον μοριοδότησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης σε προσκλήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός ΕΠ εφαρμόζονται ευνοϊκότεροι όροι δόμησης σε σχέση με την εγκατάστασή τους σε περιοχή εκτός σχεδίου, ενώ απλοποιείται και η περιβαλλοντική αδειοδότηση τόσο των ίδιων των Επιχειρηματικών Πάρκων όσο και των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε αυτά, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη βιομηχανικών, μεταποιητικών και εν γένει επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και ανάλογα με το κατά περίπτωση ειδικότερο επενδυτικό σχέδιο, υποστηρίζει τη διαμόρφωση της προσφορότερης για την κάθε εγκατάσταση λύσης.

Ως μέλος του Ομίλου Εταιριών «Σαμαράς και Συνεργάτες», η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, εγγυάται την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, μέσω της άρτιας συνεργασίας με όλα τα αντίστοιχα εξειδικευμένα τμήματα του ομίλου, που υποστηρίζουν το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και αδειοτήσεων, γεγονός που την καθιστά ιδανικό συνεργάτη για την ανέγερση, αξιολόγηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τελευταία άρθρα