ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

7 Ιουνίου 2019

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, όπως χειροδιαλογή, διαχωρισμός, τεμαχισμός και ανασυσκευασία.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), οι οποίες έχουν εξειδικευτεί ανά περιφέρεια στα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων της χώρας, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ενός τουλάχιστον Πράσινου Σημείου σε κάθε δήμο.

Υπάρχουν τρεις τύποι Πράσινων σημείων, διαφοροποιημένοι κατά μέγεθος και συνεπώς και κατά εύρος συλλογής αποβλήτων:

 • Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ): α) χώρος εγκατάστασης άνω των 3.500 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών με αυτοκίνητο με πρόβλεψη χώρων προσωρινής στάθμευσης εντός του χώρου του ΠΣ, γ) πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός του χώρου του ΠΣ
 • Μικρό Πράσινο Σημείο (ΜΠΣ): α) χώρος εγκατάστασης 250 – 750 τ.μ β) πρόσβαση πολιτών με τα πόδια εντός του χώρου, γ) δυνατότητα φόρτωσης των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός ή παραπλεύρως του ΠΣ.
 • Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.Δ.Ι.Σ.Π.): α) χώρος εγκατάστασης 350 – 1.000 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών με όχημα εντός του χώρου ή με τα πόδια, αναλόγως της έκτασης του χώρου, γ) δυνατότητα πρόσβασης των οχημάτων μεταφοράς των δεματοποιημένων ανακυκλώσιμων υλικών και των κάδων. Εκτός από τα προαναφερόμενα ΠΣ, μπορούν να λειτουργήσουν και ΠΣ σε επίπεδο γειτονιάς με χώρο εγκατάστασης 50 – 100 τ.μ.

Οι τρεις διαφορετικοί τύποι συμβάλουν στην διευκόλυνση της υλοποίησης των Πράσινων Σημείων καθώς είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να επιβληθεί ένας συγκεκριμένος τύπος ΠΣ για όλους τους ΟΤΑ, καθώς υπάρχουν αποκλίσεις:

 • στη δυνατότητα χωροθέτησης,
 • στη διαθέσιμη έκταση και άρα στην αποθηκευτική ικανότητα και στα επιτρεπτά είδη αποβλήτων,
 • στη δυνατότητα εύρεσης μετέπειτα συνεργασιών για την προώθηση των υλικών προς ανακύκλωση ή /και επαναχρησιμοποίηση,
 • στον αριθμό των εξυπηρετούμενων κατοίκων,
 • στην ύπαρξη κοινωνικών πρωτοβουλιών και άλλων συστημάτων συλλογής ανακυκλώσιμων στην πηγή,
 • στις οικονομικές δυνατότητες κάθε ΟΤΑ.

Άρα είναι στην ευθύνη του κάθε ΟΤΑ, στα πλαίσια διαμόρφωσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του, να χωροθετήσει και να επιλέξει το μέγεθος και τον τύπο του Π.Σ. που εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς του.

Γενικότερα, η ανάπτυξη των Πράσινων Σημείων συντελεί στην υιοθέτηση μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αναμένεται ότι η συμμετοχή όλο και περισσότερων Δήμων στην υλοποίηση τέτοιου είδους δομών θα συμβάλλει σημαντικά στα ακόλουθα:

 • προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
 • ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
 • εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ
 • ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων
 • χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού
 • διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στον άξονα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης των έργων.

.

Συντάκτρια:

Διαμαντία Ρέγκα, MSc Αρχιτέκτoνας Μηχανικός, Τομέας  Μελετών & Αδειοδοτήσεων Δημοσίων Έργων

Τελευταία άρθρα