ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

9 Ιουλίου 2019

Δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου σε ΦΕΚ (2872Β/2019) το αναλυτικό κείμενο για τις διαδικασίες ελέγχου νέων και παλαιότερων δηλώσεων αυθαιρέτων, 20 μήνες μετά τη δημοσίευση του Ν.4495/2017 και την εφαρμογή των διατάξεών περί ρύθμισης (τακτοποίησης) αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πέραν του ελέγχου στον οποίο υπόκειται μια δήλωση από την υπηρεσία δόμησης σε περίπτωση πολεοδομικής αδειοδότησης, προβλέπεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των δηλώσεων αυθαιρέτων του Ν.4495/2017 που είναι σήμερα σε ισχύ, καθώς και προγενέστερων νομοθεσιών (Ν.41748/2013 και Ν.4014/2011).

Ο σκοπός των δειγματοληπτικών ελέγχων είναι περισσότερο από προφανής, στοχεύοντας στη διαφάνεια και τον έλεγχο ορθής εφαρμογής των διατάξεων, καθώς και τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης και του κτιριακού ή μη περιβάλλοντος του χώρου.

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση δηλώσεις παλαιότερων νομοθεσιών ελέγχονται σε χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις δηλώσεις που γίνονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.4495/2017).

Ο έλεγχος γίνεται από 1, 2 ή 3 Ελεγκτές Δόμησης (ιδιώτες μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο), οι οποίοι επιλέγονται μέσω κλήρωσης, ανάλογα με το μέγεθος των επιφανειών που δηλώνονται προς ρύθμιση, ενώ προβλέπεται και δειγματοληπτικός έλεγχος και των πορισμάτων που τελικά εκδίδονται και προκύπτουν από τον έλεγχο. Πραγματοποιείται σε δύο στάδια, εξετάζοντας καταρχήν τη δυνατότητα υπαγωγής του ακινήτου/ιδιοκτησίας στις διατάξεις της εκάστοτε νομοθεσίας, και εν συνεχεία, εφόσον διαπιστωθεί ότι καλώς υπήχθη στις διατάξεις, εξετάζονται λεπτομερώς όλα τα επιμέρους δεδομένα και στοιχεία, οι συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίστηκε το πρόστιμο, τα δικαιολογητικά και όλα τα δεδομένα που συνοδεύουν τη δήλωση.

Η διαδικασία συνοπτικά έχει ως εξής:

 • Κλήρωση και καθορισμός δηλώσεων προς έλεγχο
 • Κλήρωση και καθορισμός ελεγκτή/ελεγκτών δόμησης
 • Πραγματοποίηση αυτοψίας στο ακίνητο παρουσία του κυρίου του έργου
 • Έλεγχος και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων
 • Έκδοση πορίσματος ελέγχου
 • Κλείσιμο φακέλου και δήλωσης ως ακολούθως:
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ιδιοκτησία δεν είχε δικαίωμα υποβολής (πχ λόγω χρόνου κατασκευής ή θέσης του κτιρίου), η δήλωση ακυρώνεται, επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και προβλέπεται κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών.
  • Σε περίπτωση που είχε δικαίωμα υπαγωγής αλλά διαπιστωθούν ελλείψεις, σφάλματα και παρατηρήσεις, προβλέπεται διάστημα 1 μήνα για τη συμμόρφωση της δήλωσης σύμφωνα με το πόρισμα του ελεγκτή.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας με το πόρισμα του ελεγκτή και των παρατηρήσεων που καλείται να διορθώσει, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο από ανεξάρτητο μηχανικό – διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό μητρώο και επιλέγεται μέσω κλήρωσης.

Μετά τον έλεγχο μιας δήλωσης, κλειδώνει το σύστημα διαχείρισής της, δεν επιτρέπονται μεταβολές και τροποποιήσεις, πέραν των προβλεπόμενων διαστημάτων, ενώ η ίδια δήλωση δε συμμετέχει μελλοντικά σε τυχόν νέο έλεγχο.

 

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Συντάκτρια: Αρετή Μπαντή, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc., Τομέας Τεχνικού Ελέγχου Ακινήτων

Τελευταία άρθρα