ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

9 Ιουλίου 2019

Μετά από 20 μήνες από τη δημοσίευση του Ν.4495/2017 και την εφαρμογή των διατάξεών περί ρύθμισης (τακτοποίησης) αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, δημοσιεύθηκε προ ολίγων ημερών σε ΦΕΚ (2871Β/05.07.2019) το αναλυτικό κείμενο για τις διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαίρετων κατασκευών ή/και χρήσεων. Βάσει αυτού καθορίζεται αναλυτικά πώς γίνεται ο εντοπισμός και η καταγραφή, ποιος διενεργεί τους ελέγχους και τα πορίσματα και σε τι χρόνο καθώς και τί συνέπειες και εναλλακτικές διαχείρισης έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

Συνοπτικά, οι κύριοι τρόποι εντοπισμού και καταγραφής αυθαιρέτων είναι είτε μέσω καταγγελιών, είτε αυτεπάγγελτα μέσω της σχετικής κρατικής δομής, είτε μέσω γενικών τυπικών ελέγχων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Κύρια σημεία της Υπουργικής Απόφασης:

  • Διαμορφώνεται νέο ηλεκτρονικό Σύστημα Εντοπισμού Αυθαιρέτου, το οποίο διασυνδέεται με λοιπές σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικό σύστημα οικοδομικών αδειών, σύστημα διαχείρισης αυθαιρέτων) με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και δεδομένων. Μέσω του συστήματος καταχωρούνται οι καταγγελίες των ιδιωτών, καθορίζονται τα ακίνητα προς έλεγχο, επιλέγονται οι Μηχανικοί που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, καταχωρούνται τα πορίσματα ελέγχου και εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
  • Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής αίτησης ελέγχου (καταγγελίας) από τον εκάστοτε ιδιώτη μέσω της παραπάνω πλατφόρμας, με τη χρήση των στοιχείων TAXIS. Ειδικά δε για την περίπτωση ακινήτου εντός σχεδίου, απαιτείται και η συνδρομή αρμόδιου μηχανικού.
  • Ο έλεγχος γίνεται από δύο Ελεγκτές Δόμησης (ιδιώτες μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο) οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση και εκδίδουν κοινό Πόρισμα Ελέγχου.
  • Ο έλεγχος και το αντίστοιχο πόρισμα αφορά το ακίνητο αυτό καθ’ αυτό και όχι τον ιδιοκτήτη. Ανάλογα με τον τρόπο που προκλήθηκε ο έλεγχος (καταγγελία ή μη), ο έλεγχος αφορά τμήμα ή το σύνολο της κατασκευής.
  • Το τελικό πρόστιμο καθορίζεται βάσει του πορίσματος και της απόφασης των Τοπικών Παρατηρητηρίων, δομές που δημιουργήθηκαν από το Ν.4495/2017 αλλά ακόμα δεν έχουν συσταθεί.
  • Ο ιδιοκτήτης στον οποίο κοινοποιείται το πόρισμα και το πρόστιμο μπορεί είτε να αποδεχθεί το πρόστιμο είτε να προβεί σε επαναφορά/αποκατάσταση της αυθαιρεσίας είτε να υποβάλλει ένταση.
  • Εάν γίνει αποδεκτό το πρόστιμο, καταβάλλεται από 12 έως 30 δόσεις (πρόστιμο διατήρησης και ανέγερσης αντίστοιχα), ενώ σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής προβλέπεται έκπτωση 30%.
  • Σε περίπτωση επαναφοράς/κατεδάφισης, προβλέπεται χρονικό διάστημα 1 έως 4 μηνών ανάλογα με το είδος και την κλίμακα της κατασκευής.
  • Η ισχύς των ανωτέρω πρόκειται να ξεκινήσει με τη δημοσίευση διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου Υπουργού, εντός 6 μηνών από σήμερα.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Συντάκτρια: Αρετή Μπαντή, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc., Τομέας Τεχνικού Ελέγχου Ακινήτων

Τελευταία άρθρα