Ενεργοποιήθηκε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Αντικαθιστά πλήρως τις βεβαιώσεις νομιμότητας του Ν.4495/17 από 1/2/21

11 Ιανουαρίου 2021

Ενεργοποιήθηκε ήδη με την έλευση του 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου καθώς έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Το πιστοποιητικό πληρότητας που θα εκδίδεται από την πλατφόρμα αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως από 1/2/21, τις βεβαιώσεις νομιμότητας του Ν.4495/17. Ιδιοκτήτες κτιρίων ή διηρημένων ιδιοκτησιών που προτίθενται να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους άμεσα, πρέπει συνεπώς να φροντίσουν έγκαιρα για την κατάρτιση της ταυτότητας της ιδιοκτησίας τους, αναθέτοντας σε αρμόδιο μηχανικό – ενεργό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με εξουσιοδότηση την ανάρτηση στην πλατφόρμα των απαραίτητων στοιχείων των ακινήτων τους.

Επίσης, πέρα από τις μεταβιβάσεις, η «Ταυτότητα Κτιρίου» είναι απαραίτητη και για την έκδοση οικοδομικών αδειών, πλέον.

Σύμφωνα με την από 30/12/2020 ανακοίνωση του Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «για ένα μήνα, ως και την 31η Ιανουαρίου 2021, το νέο σύστημα θα λειτουργεί σε προαιρετική βάση, παράλληλα με την ισχύουσα σήμερα διαδικασία. Το διάστημα προσαρμογής διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση για τους μηχανικούς και την αποφυγή παύσης των δικαιοπραξιών.»

Συνεπώς μέχρι και 31/1/2021 οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν δεκτές βεβαιώσεις νομιμότητας που εκδίδονται μέσω του συστήματος τακτοποίησης αυθαιρέτων του Ν.4495/17, του ΤΕΕ αλλά έπειτα η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησία θα είναι υποχρεωτική.

Συνοπτικά, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
 • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια (ή αν δεν υπάρχουν, βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)
 • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου / της διηρημένης ιδιοκτησίας,
 • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 • δηλώσεις υπαγωγής τακτοποίησης αυθαιρέτων,
 • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο / τη διηρημένη ιδιοκτησία πλην των κοινοχρήστων χώρων, στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄,
 • το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
 • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται/ υπάρχουν.

Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ανάρτησης των απαραίτητων στοιχείων, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός εκδίδει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό πληρότητας και σε αυτό θα βεβαιώνεται με δήλωσή του η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, έχει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας.

H έκδοση πιστοποιητικών προϋποθέτει την καταβολή τέλους ανταπόδοσης ύψους 20€ υπέρ Τ.Ε.Ε. ενώ θα γίνεται τόσο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό του ιδιοκτήτη όσο και από Κ.Ε.Π.

Αντίγραφο του φακέλου, όμοιο με αυτού της ηλεκτρονικής ταυτότητας, φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου/της διηρημένης ιδιοκτησίας με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Υπενθυμίζουμε ότι, εξαρχής, σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των οικοδομικών αδειών τους καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους. Οπότε βασικό είναι το γεγονός ότι «η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου τελικά θα διασυνδεθεί με άλλες πληροφοριακές υποδομές, όπως το Κτηματολόγιο και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», σύμφωνα με δήλωση του απερχόμενου Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Οικονόμου. Οι πλατφόρμες αυτές θα διαθέτουν στοιχεία για το ακίνητο που θα το ακολουθούν σε όλες τις αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος και σε όλες τις υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να γίνεται σωστή και έγκαιρη καταγραφή των αυθαιρεσιών της κάθε ιδιοκτησίας, ακριβής εμβαδομέτρηση και νέα τοπογραφική αποτύπωση από εξειδικευμένους και έμπειρους μηχανικούς.

Χρονικά, υποχρέωση για εισαγωγή στον θεσμό έχουν:

Α) άμεσα:

 • τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες αυτή τη στιγμή,
 • τα παλαιότερα κτίρια τα οποία αναμένεται να μεταβιβαστούν άμεσα.

Β) εντός 5 ετών κτίρια που ανήκουν στην Κατηγορία Ι:

 • Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών
 • Κτίρια συνάθροισης κοινού
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
 • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια εκπαίδευσης
 • Κτίρια υγείας, ιδρύματα κλπ
 • Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων

Γ) όταν θα προκύψει ανάγκη αδειοδότησης ή μεταβίβασης για κτίρια που ανήκουν στην Κατηγορία II: όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης που δεν περιγράφονται στην κατηγορία Ι.

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί, προς όφελος των ιδιοκτητών που αποσκοπούν σε πώληση ακινήτων άμεσα, ότι καθώς για την κατάρτιση της ταυτότητας είναι απαραίτητα εκτός από την τακτοποίηση αυθαιρέτου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) -ήδη γνωστά- και η Μελέτη στατικής επάρκειας τακτοποιημένου κτιρίου, υπό προϋποθέσεις, μια μελέτη αρκετά χρονοβόρα στην εκπόνηση. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα για την ορθή συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων με τα οποία θα προμηθεύσουν τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην τελεσφόρηση των σχετικών υποθέσεών τους.

Τέλος, αναφέρουμε ενημερωτικά, ότι ο νόμος προβλέπει δειγματοληπτικούς ελέγχους ετησίως στο 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, εκτός των ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, προβλέπεται πρόστιμο για τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται, εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, εάν από τους ελέγχους διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις και οι προθεσμίες συμπλήρωσης της ταυτότητας του κτιρίου, ενημερώνεται η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. και το Τοπικό Παρατηρητήριο (η νέα υπηρεσία ελέγχου θεμάτων δόμησης που αναμένεται να δημιουργηθεί σύντομα) για την διαπίστωση αυθαίρετων κατασκευών, ενώ για την παράλειψη συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου ή για την υποβολή ανακριβών ή λανθασμένων δηλώσεων των στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, από 200€ μέχρι και 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του οποίου τα στοιχεία ανακριβώς δηλώθηκαν.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και μεταβολές και είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία με τρόπο ώστε με την ορθή και μεθοδική χρήση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτρια: Όλγα Ακτσελή | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MLa ΑΠΘ | Υπεύθυνη Τμήματος Τακτοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών και Τμήματος Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Εξυπηρέτησης Οχημάτων

Πηγή εικόνας: https://www.energia.gr/

Τελευταία άρθρα