Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

23 Σεπτεμβρίου 2017

Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχέδιο νόμου «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» με το οποίο επαναφέρεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων, έννοια που εισάχθηκε για πρώτη φορά με τo Ν.3843/2010, χωρίς ωστόσο να έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων για το εξεταζόμενο κτίριο με κυριότερα τα κάτωθι:

  • Στοιχεία οικοδομικής άδειας (στέλεχος και εγκεκριμένα σχέδια)
  • Σχέδια αποτύπωσης σημερινής κατάστασης ακινήτου
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  • Δήλωση τακτοποίησης αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχει μαζί με τα σχέδια που τη συνοδεύουν
  • Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου, υπό προϋποθέσεις
  • Πίνακα χιλιοστών

Σκοπός είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών που το συνοδεύουν, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση των μεταβολών κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Η κατάρτιση της ταυτότητας του κτιρίου είναι υποχρεωτική:

    –    για όλα τα κτίρια εντός 5ετίας

    –   για τα δημόσια κτίρια εντός 3ετίας

    –   ή κατά την έκδοση νέας οικοδομικής άδειας εφόσον αυτή προκύψει ως ανάγκη νωρίτερα της προθεσμίας.

Σημαντικό: η Ηλεκτρονική Ταυτότητα επηρεάζει τα κτίρια με αυθαιρεσίες που έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/13 καθώς για την πλειονότητα τους θα απαιτηθεί επιπρόσθετα η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας .

Ορίζεται ότι το έντυπο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου. Παράλληλα, προβλέπεται ετησίως η πραγματοποίηση από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος δειγματοληπτικών ελέγχων σε ποσοστό 3% των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, επιβάλλονται πέραν των ποινικών κυρώσεων και των ήδη προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων, και πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.

Σε περίπτωση υποτροπής των εν λόγω παραβάσεων και εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προστατευόμενες περιοχές της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 19 του ν. 1650/1986), τα όρια των ως άνω κυρώσεων διπλασιάζονται.

Τελευταία άρθρα