ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

22 Οκτωβρίου 2018

Από τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού τρόπου έκδοσης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Το νέο σύστημα, που θεωρείται από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στα θέματα δομημένου περιβάλλοντος, διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας κάθε είδους σχετική επικοινωνία μεταξύ δημόσιων αρχών και πολιτών θα πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά.

Στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ (e-Άδειες), υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 3 γενικών τύπων Αιτήσεων:

  • Έγκριση, η οποία περιλαμβάνει: α) την Προέγκριση (ήτοι, πιστοποίηση δικαιώματος έκδοσης Οικοδομικής Άδειας) και β) τη Βεβαίωση Όρων Δόμησης – Απαιτούμενων Εγκρίσεων (ήτοι, έγγραφη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης).
  • Άδεια, η οποία περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες: α) Οικοδομική Άδεια Κατηγοριών 1, 2 και 3 (ήτοι, έκδοση Ο.Α. ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου), β) Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ανάλογα με το είδος, το μέγεθος κλπ των εργασιών), γ) Άδεια Κατεδάφισης, δ) Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών (ειδικών περιπτώσεων, κατεδαφίσεις επικίνδυνων κ.α.) και ε) Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές.
  • Αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει: α) την Αναθεώρηση Παλιάς ή Νέας Ο.Α. (κατά τη διάρκεια ισχύος της για οποιαδήποτε εργασία ή για παράταση ισχύος), β) την Ενημέρωση Παλιάς ή Νέας Ο.Α. (για τροποποιήσεις μελετών που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης) και γ) τη Γνωστοποίηση Εκτέλεσης Πρόσθετων Εργασιών Παλιάς ή Νέας Ο.Α. (για πρόσθετες εργασίες επιτρεπόμενες από τις πολεοδομικές διατάξεις και με την υποχρέωση έκδοσης Αναθεώρησης εντός 4 μηνών).

Όλες οι παραπάνω έννοιες αδειών είχαν εισαχθεί με το Ν.4495/2017, χωρίς ωστόσο να βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στο σύνολό τους μέχρι την έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος.

Καινοτόμο στοιχείο αποτελεί η κατηγοριοποίηση του τρόπου ηλεκτρονικής έκδοσης των Οικοδομικών Αδειών σε 3 κατηγορίες (1, 2 και 3), ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, την χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου.

Ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης αδειών εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις Οικοδομικών Αδειών Κατηγορίας 3 και Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας – οι οποίες εκδίδονται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής κατάθεσης της αίτησης και του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων – ενώ για τις Οικοδομικές Άδειες των Κατηγοριών 1 & 2  δίνεται η δυνατότητα επιλογής έκδοσης των οικοδομικών αδειών είτε με τον παραδοσιακό τρόπο, είτε ηλεκτρονικά, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η δίμηνη περίοδος προσαρμογής κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να προσαρμοστούν οι Υπηρεσίες Δόμησης καθώς είτε υπάρχουν συσσωρευμένοι φάκελοι οικοδομικών αδειών που βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, είτε να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα έκδοσης αδειών.

Στα πλαίσια του νέου ηλεκτρονικού τρόπου έκδοσης πράξεων οικοδομικών εργασιών και με σκοπό τη διασφάλιση των ιδιοκτητών, των μηχανικών αλλά και του ελληνικού δημοσίου, απαιτείται η ενσωμάτωση στα υποβαλλόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, της ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής μηχανικού. Η ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία πιστοποιείται από το διαδικτυακό σύστημα Ερμής του ελληνικού κράτους, επικυρώνει την πιστοποίηση τόσο του υπογράφοντος μηχανικού, όσο και του χρόνου σύνταξης των σχετικών μελετών και σχεδίων και διασφαλίζει την εγκυρότητα των υποβαλλόμενων αρχείων και κατ’ επέκταση το σύνολο των πολιτών.

Τα στελέχη της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ, στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις νέες διαδικασίες έκδοσης αδειών και βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα