Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

13 Σεπτεμβρίου 2019

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των κατασκευών έργων παρουσιάζει ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των λειτουργικών, αισθητικών, τεχνο-οικονομικών και ποιοτικών απαιτήσεων που αυτά καλούνται να καλύψουν. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα συνήθως στενά οικονομικά και χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία οφείλουν να υλοποιηθούν τα έργα, καθώς και το μεγάλο αριθμό διαθέσιμων εταιρειών παροχής κατασκευαστικών υπηρεσιών, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της σωστής επιλογής Αναδόχου για την πραγματοποίηση ενός έργου.

Η υλοποίηση ενός έργου που πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας Διαγωνισμού (Request for ProposalRFP) για την επιλογή του κατάλληλου Αναδόχου παρουσιάζει ποικίλα πλεονεκτήματα που σχετίζονται τόσο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου όσο και με τα προσόντα και την επάρκεια που πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος για να ολοκληρώσει το έργο εμπρόθεσμα και εντός προϋπολογισμού (“on budget and on time”).

Κατά τη διαδικασία του Διαγωνισμού καθορίζονται και αναλύονται οι τεχνικές, χρονικές, οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου και τίθενται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας των συμμετεχόντων, που κυρίως σχετίζονται με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια που πρέπει να διαθέτουν για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Η Διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια αξιολόγησης που τίθενται υπόψη των συμμετεχόντων κατά την αποστολή ή δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση επάρκειας για τη μετάβαση κάθε ενδιαφερόμενου στο επόμενο στάδιο, που είναι η αξιολόγηση του προσφερόμενου οικονομικού τιμήματος υλοποίησης του έργου. Μέσω των ενδιάμεσων σταδίων αξιολόγησης ο Κύριος του έργου αποκτά το πλεονέκτημα της επιλογής Αναδόχου βάσει νομιμοποιητικών εγγράφων και τεκμηρίων και όχι στοιχείων κατά δήλωση των υποψηφίων. Οι Προσφορές που συγκεντρώνονται τίθενται εξ αρχής στην ίδια βάση αξιολόγησης που στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και αντικειμενικά κριτήρια.

Επιπροσθέτως, στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής ενός έργου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μεταξύ άλλων το Σχέδιο Σύμβασης Έργου, γεγονός που τους επιτρέπει να γνωρίζουν εξαρχής το νομικό και εμπορικό καθεστώς υλοποίησης του έργου.

Έχει αποδειχθεί ότι η επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή και υλοποίηση ενός έργου μέσω της διαδικασίας «Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διαγωνισμό» δύναται να μειώσει το κόστος και το χρόνο υλοποίησης ενός έργου κατά 8-10%, γεγονός που οδηγεί ολοένα και περισσότερους επενδυτές στην υιοθέτηση αυτής της μεθόδου προκειμένου να επιλέξουν την ομάδα που θα αναλάβει την υλοποίηση μέρους ή του συνόλου της επένδυσής τους. Άλλωστε μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις του έργου σε ποιότητα και ποσότητα είναι διασφαλισμένες διότι περιγράφονται λεπτομερώς στα τεύχη δημοπράτησης και αποτελούν την κοινή βάση της τεχνικής αξιολόγησης όλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, με πολυετή εμπειρία στη Μελέτη, Επίβλεψη και Διαχείριση Τεχνικών Έργων, έχοντας αντιληφθεί τις νέες απαιτήσεις της αγοράς, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών της παρέχει υπηρεσίες Διαχείρισης & Οργάνωσης Διαγωνισμών για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών σε έργα πελατών της εταιρείας με απώτερο στόχο την ανάδειξη του καταλληλότερου Αναδόχου για την υλοποίηση κάθε έργου, εντός των προκαθορισμένων χρονικών και οικονομικών ορίων αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα κατά τη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης ενός Τεχνικού Έργου.

 

Σύνταξη κειμένου:

Χριστίνα Παπακώστα, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc, & Ευαγγελία Καραγεώργου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 

Τομέας Διαχείρισης & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων

Τελευταία άρθρα