Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών ή τακτοποίησή τους;

3 Ιουλίου 2020

Είναι γνωστό πως απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή, ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, ή έχει εκτελεστεί πολεοδομική παράβαση. Συνεπώς, είτε στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο θα πρέπει να μην υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές είτε οποιαδήποτε αυθαιρεσία θα πρέπει να έχει υπαχθεί, αν γίνεται, σε κάποιον από τους νόμους των αυθαιρέτων πληρώνοντας και το αντίστοιχο πρόστιμο, που σε ορισμένες περιπτώσεις αυθαιρέτων μπορεί να είναι αρκετά υψηλό.

Ωστόσο, ο Ν. 4495/17 δίνει τη δυνατότητα απομάκρυνσης-κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών μέσω της έκδοσης Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών. Μια διαδικασία που διαφέρει από την έκδοσης Οικοδομικής Άδειας Κατεδάφισης τόσο σε κόστος όσο και σε χρόνο. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως κατά την υπαγωγή της δήλωσης αυθαίρετων κατασκευών προς κατεδάφιση δεν πληρώνεται το πρόστιμο που τους αντιστοιχεί, παρά μόνο το παράβολο βάσει της συνολικής επιφάνειας αυθαιρέτων.

Για την εν λόγω διοικητική πράξη υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Άδειες, μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναλήψεων για έκδοση Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών.

• Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων

• Στοιχεία του ακινήτου και γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό του ακινήτου

• Στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα

• Τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος

• Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων

• Φωτογραφίες των υπό κατεδάφιση κατασκευών

• Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού

• Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996

• Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή αδρανών υλικών

• Αντίγραφο υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ

• Τέλος ανταπόδοσης συστήματος ΤΕΕ (20,00 €)

Η εν λόγω έγκριση εκδίδεται εντός 24 ωρών από την πρωτοκόλληση.

Με βάσει τα ανωτέρω ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να διερευνήσει τη χρησιμότητα αυτών των κατασκευών και τελικά την αναγκαιότητα διατήρησής τους. Η απόφαση για κατεδάφιση και όχι τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών μπορεί να αποδειχθεί συμφέρουσα για εταιρείες και ιδιώτες, ανάλογα με το επενδυτικό τους πλάνο και ανάγκες, καθώς μπορούν να επιτύχουν μειωμένο πρόστιμο και κατά περίπτωση «αποδέσμευση» πολεοδομικών μεγεθών για την περαιτέρω -νόμιμη- επέκταση και αναβάθμιση των ιδιοκτησιών τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητα αυτής. 

Τα στελέχη της εταιρείας DELTA ENGINEERING του Ομίλου Εταιρειών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με τη χρόνια ενασχόλησή τους με αντίστοιχα έργα έχουν πλέον ασχοληθεί με εκατοντάδες περιπτώσεις αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ ειδικεύονται στην αντιμετώπιση και διαχείριση αυθαιρέτων (τακτοποίηση, νομιμοποίηση, κατεδάφιση) ειδικών και επαγγελματικών κτιρίων. Η εταιρεία μας είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αναλάβει την αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών με τρόπο ώστε με την ορθή και μεθοδική χρήση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να επιτύχει την απομείωση των προστίμων και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτης:

Χρήστος Δρέλιας | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών | Τμήμα Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Εξυπηρέτησης Οχημάτων

Τελευταία άρθρα