Κλιματική αλλαγή και εφοδιαστική αλυσίδα

23 Δεκεμβρίου 2019

Είναι πλέον κοινή διαπίστωση – όπως αναλύθηκε και στην πρόσφατη Διεθνή Διάσκεψη για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δίκτυα Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας – ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες και οι επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή.

Τα στοιχεία που δείχνουν ότι το κλίκα της Γης αλλάζει δραματικά λόγω κυρίως των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου – ιδίως από την καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας τόσο για τις μεταφορές όσο και για άλλες χρήσεις – συνεχώς πληθαίνουν. Η οικονομική ανάπτυξη και η πρόοδος στον τομέα της διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, λόγω του εμπορίου στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, συντελούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη που επιφέρει και την κλιματική αλλαγή.  Οι υποδομές – και πιο συγκεκριμένα δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια – είναι εκτεθειμένες στις επικίνδυνες επιπτώσεις αυτής της αλλαγής (όπως για παράδειγμα πλημμύρες, υψηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις κλπ). Ειδικά στη χώρα μας είναι ευάλωτες σε σημαντικό βαθμό λόγω του δεδομένου πως σε μεγάλο ποσοστό  κατασκευάστηκαν αρκετές δεκαετίες πριν (ακόμη και τη δεκαετία του ’50) χωρίς να εκσυγχρονιστούν ή επισκευαστούν έκτοτε.

Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα πως η αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων απαιτεί τόσο στρατηγικές εταιρικές επιλογές, όσο  και κυβερνητικές πολιτικές και δράσεις. Σε γενικές γραμμές η μείωση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης της χρήσης του νερού, της διασφάλισης της ανακύκλωσης των συσκευασιών και άλλων ενεργειών που αποτελούν εσωτερική διαδικασία της κάθε επιχείρησης και κατά συνέπεια αποτελούν τμήμα του εταιρικού σχεδιασμού και ελέγχου.

Πέρα των παραπάνω, υπάρχουν και οι εξωγενείς κλιματικοί παράγοντες, οι οποίοι καθότι άγνωστοι, χρήζουν ανάπτυξης υποθετικών σεναρίων για τις επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η δημιουργία αυτών των σεναρίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη με όσο δυνατό ρεαλιστικότερο τρόπο μελλοντικές καταστάσεις και επιπτώσεις στη δομή, τις λειτουργίες και τις εξωτερικές σχέσεις των επιχειρήσεων.  Να σημειωθεί πως οι κλιματικοί παράγοντες, καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε δεν μπορούν να ελεγχθούν από τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά πρέπει να εκτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν μέσω εκπόνησης σχεδίου διαχείρισης κινδύνου.

Πιο συγκεκριμένα τα σενάρια θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε εκτίμηση δύο κατηγοριών κινδύνου:

  • Οι φυσικοί κλιματικοί κίνδυνοι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και μεταβαλλόμενων κλιματικών συνθηκών οι οποίοι ενδέχεται να διαταράξουν τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, τον ενεργειακό εφοδιασμό των επιχειρήσεων και τις λειτουργίες των προμηθευτών.
  • Οι εταιρικές πολιτικές και νομικά θέματα που ενδέχεται να περιλαμβάνουν:
  • τους κινδύνους που προέρχονται από την αγορά λόγω της μεταβολής των καταναλωτικών  προτιμήσεων με στροφή της ζήτησης των πελατών για αγαθά και υπηρεσίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
  • επιχειρησιακούς κινδύνους λόγω επιβολής τελών και προστίμων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εξαναγκασμού για χρήση υλικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενεργειακής αναβάθμισης τεχνικών σχεδιασμού και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών,
  • πλήγμα στη φήμη και στην εμπορική εμπιστοσύνη και απήχηση μιας επιχείρησης λόγω  αδυναμίας προσαρμογής της στην αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων και στις μεταβολές του νομικού πλαισίου

Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως αποτελεί άμεση πρόκληση για τις εφοδιαστικές αλυσίδες η ανάπτυξη ενός προγράμματος δράσης μέσω του οποίου θα οικοδομείται ο χάρτης του δικτύου εφοδιασμού με τα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα και θα προσδιορίζονται οι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτούς. Τελικό αυτονόητο ζητούμενο είναι να διασφαλίζεται η λειτουργία, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητά τους στο διαρκές μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», παρακολουθούν αδιάλειπτα τις εξελίξεις, ώστε να σας καθοδηγήσουν και προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας στον τομέα των υποδομών.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Τελευταία άρθρα