ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

13 Δεκεμβρίου 2018

Με Απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 5447/05.12.2018 τεύχος Β’) εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4122/2013.

Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας θεωρούνται τα κτίρια πολύ υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα οποία η ενέργεια που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το νέο Σχέδιο στοχεύει στον καθορισμό των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και την περιγραφή των πολιτικών και δράσεων που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4122/2013, από 1.1.2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019.

Στα μέτρα που θα ληφθούν για την υλοποίηση του νέου σχεδίου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 • Υποχρεωτική κάλυψη αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) από ηλιοθερμικά συστήματα σε ποσοστό 60% ανά έτος.
 • Αύξηση συντελεστή δόμησης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης κατά 5% για κτίρια κατηγορίας Α+ και 10% για κτίρια με κατανάλωση 10kWh/m²/έτος.
 • Συμψηφισμός δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με πρόστιμα τακτοποίησης αυθαιρέτων
 • Ενεργειακός Υπεύθυνος στα κτίρια του δημοσίου
 • Αύξηση συντελεστών απόσβεσης σε κτίρια
 • Υποχρέωση ενεργειακής διαχείρισης δημοσίων κτιρίων από φορείς του δημοσίου
 • Χρηματοδοτικά προγράμματα για κτιριακές υποδομές με σκοπό την υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου
 • Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων σε ΚΣΜΚΕ

Ενδεικτικά μόνον, στα οφέλη από την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση συγκαταλέγονται, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του φορτίου αιχμής, η μείωση των εκπομπών CO², η αναβάθμιση της θερμικής άνεσης των χρηστών στα κτίρια, η δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος και ο περιορισμός του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

Ο σχεδιασμός NZEB προϋποθέτει μια διεπιστημονική προσέγγιση αφού απαιτεί την σύνθεση ομάδας εργασίας από εξειδικευμένους μηχανικούς με υπόβαθρο στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων. Η μείωση της ενεργειακής ζήτησης στη φάση του σχεδιασμού απαιτεί την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών από εξειδικευμένη ομάδα αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων, εξειδικευμένων συμβούλων κλπ.

Κατά τον σχεδιασμό ενός κτιρίου NΖΕΒ λαμβάνονται υπόψιν κατά προτεραιότητα οι παρακάτω παράμετροι:

 • Χωροθέτηση-Προσανατολισμός
 • Γεωμετρία
 • Κτιριακό κέλυφος
 • Χρήσεις νερού
 • Φωτισμός
 • Αερισμός
 • Εγκαταστάσεις Η/Μ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση χρηστών

Ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός αποτελεί την απαραίτητη προσέγγιση ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα της σχεδιαστικής φάσης και να διασφαλισθεί η εφαρμογή των καθορισμένων στόχων και μόνο αν εφαρμοσθεί στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού μπορεί να θεωρηθεί ότι θα επιτευχθεί μια λύση χαμηλού κόστους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας πάντα καινοτόμες λύσεις και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη όλων των έργων βιοκλιματικού σχεδιασμού.

.

Συντάκτης:

Διαμαντία Ρέγκα, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Τομέας Μελετών Δημοσίων Έργων

Τελευταία άρθρα