ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

22 Μαρτίου 2019

Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας, με χερσαία ζώνη συνολικής έκτασης 1,5 εκατ. τ.μ., 6.150 μέτρα κρηπιδώματα σε 6 προβλήτες, κτίρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, αποθήκες, υπόστεγα, ειδικό εξοπλισμό και λοιπές εγκαταστάσεις.

Ο Λιμένας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση, τόσο στο δίκτυο των θαλάσσιων μεταφορών στις χώρες της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας, όσο και στο Διευρωπαϊκό και εθνικό δίκτυο χερσαίων μεταφορών και αποτελεί μέρος του Κεντρικού Δικτύου Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και εξυπηρετεί όλα τα είδη φορτίων, καθώς και επιβατική κίνηση, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο λιμένα διαμετακομιστικού εμπορίου της χώρας. Λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής του θέσης, αποτελεί πύλη εισόδου για τις χώρες των νότιων Βαλκανικών χωρών, καθώς και για τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Το όραμα και η στρατηγική προσέγγιση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) είναι ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του Λιμένα, ώστε να αναδειχθεί σε ένα από τα κορυφαία λιμάνια της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Φεβρουάριο του 2018, το Ελληνικό Δημόσιο και ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υπέγραψαν Σύμβαση Παραχώρησης αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την παραπάνω Σύμβαση, ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. προβλέπεται να καταρτίσει και να υλοποιήσει Υποχρεωτικές Επενδύσεις με στόχους:

  • την αύξηση της παραγωγικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) μέσω επέκτασης, εκβάθυνσης, προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας,
  • τον εκσυγχρονισμό του Συμβατικού Λιμένα, με αυξημένη δυναμικότητα για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων, βελτιωμένη αξιοποίηση σιδηροδρομικών μεταφορών και δυνατότητα διαχείρισης ειδικών φορτίων,
  • τη δημιουργία σύγχρονου Επιβατικού Σταθμού και ανάπτυξη συναφών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων,
  • την αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης του Λιμένα, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών για τα Βαλκάνια και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της ανάπτυξης ενός κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας δίπλα στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Ο Όμιλος ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ιουλίου του 2018, συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που σύναψε Σύμβαση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  Ανεξάρτητου Μηχανικού (ΑΜ) με τον Ο.Λ.Θ., συμβάλλοντας στην  άρτια τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων και την πραγματοποίηση του οράματος για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το επενδυτικό πλάνο του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αφορά στην επέκταση της δυτικής πλευράς του 6ου προβλήτα (Σταθμός Ε/Κ), σε λιμενικά έργα και έργα υποδομών, καθώς και σε προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στην επέκταση της ανατολικής πλευράς του 6ου προβλήτα (Σταθμός Στερεού Χύδην) και στην ενοποίηση 4ου και 5ου προβλήτα (Σταθμός Γενικού Φορτίου).

Οι επενδύσεις αυτές πρόκειται να υλοποιηθούν σε δύο στάδια, στο πλαίσιο Πρώτων και Δεύτερων Υποχρεωτικών Επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, ο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναμένεται να υλοποιήσει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις, συνολικού κόστους 180.000.000 Ευρώ, που αναφέρονται στην επέκταση του 6ου προβλήτα, στον εξοπλισμό του Σταθμού Ε/Κ και Σταθμού Στερεού Χύδην φορτίου και στη γενική ανάπτυξη του Λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των έργων αποκατάστασης του κτιρίου του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού.

Ο Όμιλος ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, με την πολυετή του εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα στους μεγαλύτερους φορείς του δημόσιου τομέα, συμμετέχει πιστά και ενεργά στο όραμα ανάδειξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης σε κορυφαίο λιμάνι και στρατηγικό ναυτιλιακό κόμβο της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

.

Συντάκτρια:

Χριστίνα Παπακώστα, Αρχιτέκτων, Τομέας Επίβλεψης & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

Τελευταία άρθρα