Νέα Κατηγορία Τουριστικών Καταλυμάτων: Μεικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας

27 Νοεμβρίου 2020

Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή στις 25/11/2020, στα πλαίσια του «Εκσυγχρονισμού της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» εμπλουτίζει τις κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, καθιερώνοντας τα Μεικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας.

Πλέον, βάσει του σχετικού ορισμού που αποδίδεται στο σχέδιο νόμου, είναι δυνατή η ανέγερση ξενοδοχείου σε συνδυασμό με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (όπως ορίζονται στο νόμο 4276/2014), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. ύπαρξη γηπέδου επιφάνειας 50 στρεμμάτων και μέχρι 150 στρέμματα
  2. Πλήρωση 6 (εκ των 8) κριτηρίων κτιριοδομικής και πολεοδομικής αναβάθμισης (όπως αναφέρονται στο άρθρο 38 του ίδιου σχεδίου νόμου) και αφορούν την πρόβλεψη για επαυξημένα εμβαδά χώρων υποδοχής και δωματίων, την ύπαρξη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, κ.ά., ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων του ξενοδοχείου.

Σχετικά με τις δυνατότητες δόμησης, είναι αξιοσημείωτο πως στα Μεικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας αποδίδεται μεγαλύτερος συντελεστής δόμησης σε σύγκριση με την περίπτωση του μεμονωμένου ξενοδοχείου. Πιο συγκεκριμένα, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης για Μεικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας που χωροθετούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται σε 0,2 και είναι ενιαίος για το σύνολο των εγκαταστάσεων (και 0,12 σε κατοικημένα νησιά πλην Κρήτης, Κέρκυρας, Ρόδου και Εύβοιας), σε αντίθεση με τις περιπτώσεις των μεμονωμένων ξενοδοχείων, στις οποίες ο συντελεστής δόμησης δε δύναται να υπερβαίνει – πλέον, βάσει του ίδιου σχεδίου νόμου – το 0,18. Κατά τα λοιπά, ισχύει ο νέος περιορισμός που αφορά τη μέγιστη εκμετάλλευση, η οποία ορίζεται σε 8.000 τ.μ., κατά κανόνα.

Αναφορικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών:

  1. επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εμπράγματων δικαιωμάτων επί αυτών.
  2. επιτρέπεται η πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση ποσοστού έως και 10% της συνολικής δομούμενης επιφάνειας του Μικτού Τουριστικού καταλύματος.
  3. το ελάχιστο χρονικό διάστημα της μακροχρόνιας μίσθωσης ορίζεται σε 10 έτη.

Με την εισαγωγή του νέου αυτού τύπου καταλύματος στο ρυθμιστικό πλαίσιο, επιχειρείται αφενός η προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, που θα εκφράζεται διαμέσου των πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων που δύνανται να αναπτυχθούν σε ένα ξενοδοχείο και ταυτόχρονα της εκμετάλλευσης αυτόνομων κατοικιών, σε γήπεδα σαφώς μικρότερου μεγέθους από το αντίστοιχο απαιτούμενο για τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, τα οποία αποτελούν εξ ορισμού μεγαλύτερης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια (δείτε περισσότερα εδώ).

Αφετέρου, εξετάζοντας τα νεοεισαχθέντα, με το ίδιο σχέδιο νόμου, κριτήρια κτιριοδομικής και πολεοδομικής αναβάθμισης, γίνεται κατανοητό ότι, μέσω αυτών, δίνονται κίνητρα, υπό τη μορφή ευνοϊκών όρων δόμησης, τα οποία αποσυνδέονται από τη γενική κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορία αστέρων, καθότι δίνεται έμφαση σε αμιγώς πολεοδομικά – κτιριοδομικά χαρακτηριστικά. Τα κίνητρα αυτά στοχεύουν:

  • στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών και
  • στην ενίσχυση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των τουριστικών εγκαταστάσεων,

με – προφανή – απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας και συνεπώς και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», με όπλα την άριστη γνώση της ξενοδοχειακής και πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και τη μεγάλη εμπειρία στις μελέτες και τη διαχείριση αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων, είναι σε θέση να συμβάλουν τεκμηριωμένα στη λήψη σχετικών επενδυτικών αποφάσεων και να υποστηρίξουν τους φορείς υλοποίησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του Μικτού Τουριστικού Καταλύματος, σε επίπεδο μελετών, διαχείρισης αδειοδοτήσεων και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα.

Συντάκτης:

Χρήστος Διάφας | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. | Τμήμα  Μελετών & Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Καταλυμάτων

Τελευταία άρθρα