Νέος τρόπος έκδοσης Οικοδομικών Αδειών – Έλεγχοι Δόμησης Κατασκευών

14 Νοεμβρίου 2017

Νέος τρόπος έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Με το νέο Νόμο τροποποιείται, μετά από 6 μόλις χρόνια εφαρμογής του Ν.4030/2011, η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών. Καταργούνται οι έννοιες της Έγκρισης και Άδειας Δόμησης και επανέρχεται αυτή της Οικοδομικής Άδειας.

 • Όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Κάθε επικοινωνία μεταξύ δημόσιων αρχών και πολιτών θα εκτελείται με τεχνικά μέσα. Αναμένονται σχετικές εγκύκλιοι και αποφάσεις, ώστε να καθοριστούν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια της οικοδομικής αδειοδότησης, δίνοντας ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, στα τοπογραφικά και τα διαγράμματα κάλυψης των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών.

 • Ορίζεται διαδικασία Προέγκρισης οικοδομικής άδειας, (προσομοιάζει στην προ του Ν.4030/2011 διαδικασία προελέγχου), η οποία απαιτείται για:

  • Νεοαναγειρόμενα κτήρια με δόμηση > 3.000 τ.μ.
  • Προσθήκες με συνολική δόμηση κτηρίου > 3.000 τ.μ.
  • Περιπτώσεις κτηρίων για τα οποία εκδίδεται οικοδομική άδεια από άλλες υπηρεσίες, πλην της Υ. ΔΟΜ.
  • Κατασκευή μόνιμων κτηριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή/και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η Προέγκριση είναι προαιρετική, διασφαλίζει όμως την ορθότητα και την εγκυρότητα των σημαντικότερων στοιχείων που ελέγχονται στις Οικοδομικές Άδειες, του Τοπογραφικού Διαγράμματος και του Διαγράμματος Κάλυψης.

 • Καινοτόμο στοιχείο επίσης, είναι η διαφοροποίηση της αδειοδότησης των οικοδομικών έργων, ανάλογα με περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτηρίου. Δημιουργούνται τρεις διαφορετικές κατηγορίες έργων, οι οποίες αδειοδοτούνται με διαφορετικό τρόπο, πάντα όμως ηλεκτρονικά. Η πιο ανατρεπτική κατηγορία είναι η τρίτη, που αφορά ανεγέρσεις κτηρίων μέχρι 1.000 τ.μ. και κατοικιών μέχρι 2.000 τ.μ., καθώς και περιορισμένων γενικότερα εργασιών (προσθηκών, αλλαγές χρήσεων, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, περιφράξεων, δεξαμενών, κλπ). Για τις εργασίες αυτές, με την ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου, εκδίδεται αυτομάτως η Οικοδομική Άδεια και ακολουθεί μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών, δειγματοληπτικός έλεγχος μόνο του 30% των αδειών.

Σε περίπτωση καταγγελίας, η Πολεοδομία υποχρεωτικά ελέγχει τον πλήρη φάκελο της Άδειας.

 • Και οι Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας εκδίδονται ηλεκτρονικά, απευθείας με την κατάθεση αίτησης πλήρης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.

 • Απελευθερώνονται απλού τύπου οικοδομικές εργασίες από την απαίτηση έκδοσης οικοδομικής πράξης (48ωρης έγγραφης ενημέρωσης) και δεν απαιτείται πλέον καμία απολύτως άδεια για σειρά εργασιών, όπως εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών χωρίς χρήση ικριωμάτων, πέργκολες μέχρι 50τ.μ., τοποθέτηση κλιματιστικών, διάστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, κατασκευές εξωτερικών χώρων όπως σκάλες, ράμπες, κ.α.

Έλεγχοι Δόμησης Κατασκευών

Μεταβολές υπάρχουν και στον Τρόπο Απόκτησης Ιδιότητας Ελεγκτή Δόμησης, με:

 • Εγγραφή πλέον των μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (καταργούνται οι εξετάσεις)

 • Δημιουργία 3 κατηγοριών (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) ελεγκτών δόμησης με βάση το χρόνο προϋπηρεσίας & την επιφάνεια των ελεγχόμενων κατασκευών

Διαφοροποιείται επίσης ο Τελικός έλεγχος δόμησης, σε ιδιωτικά ή δημόσια κτήρια για τις ειδικές χρήσεις, όπου πλέον ο τελικός έλεγχος θα πραγματοποιείται από κλιμάκιο μηχανικών αποτελούμενο από δυο ελεγκτές δόμησης της κατηγορίας ΙΙΙ του μητρώου & έναν υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δομημένου Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού (μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν)

Τα στελέχη της «Delta Engineering ΕΤΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα